ساختار عاملی، روایی، پایایی و هنجاریابی مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی (دبیران دوره راهنمایی تحصیلی شهر اصفهان)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)،

2 دانشجوی دکترای روان‏شناسی و عضو هیات علمی گروه روان‏شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی روایی، پایایی و هنجاریابی مقیاس قابلیت سازمانی در بین دبیران دورة راهنمایی تحصیلی شهر اصفهان به مرحلة اجرا درآمده است. جامعة آماری این پژوهش را کلیة دبیران دورة راهنمایی  در سال تحصیلی 89-1388 تشکیل می دادند که تعداد 506 نفر آنان به روش تصادفی ساده و بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوهن و همکاران(2000)، به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند و مقیاس قابلیت سازمانی چیوا و همکاران (2007) در مورد آنها اجرا گردید. پژوهش در پایایی از ضرایب آلفای کرونباخ، اسپیرمن - براون، گاتمن و در روایی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی برابر 92/0 و برای خرده مقیاس های تجربه اندوزی، ریسک پذیری، تعامل با محیط خارجی، گفت وگو و تصمیم گیری مشارکتی به ترتیب 85/0، 60/0، 71/0، 84/0، 50/0 بوده است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی گویه های مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی نشان داد که این مقیاس دارای پنج عامل با شاخص های برازش مطلوب می باشد. همچنین این مقیاس یک ابزار تشخیصی است که مدیران می توانند میزان قابلیت سازمانی را در مدارس و نواحی آموزشی به کمک آن تعیین کنند و برحسب جداول هنجار، پس از تشخیص نقاط قوت و ضعف، رهنمودهایی برای بهبود ارائه نمایند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Factor construction, validity, reliability and normalisation of organizational learning capability scale middle school teachers in the city of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Nadi 1
  • Ilnaz Sajjadian 2
1 (PhD), Islamic Azad University [Khorasgan (Isfahan) Branch
2 PhD Candidate, Islamic Azad University (Science and Research Branch of Isfahan)
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the validity, reliability and standardization of organizational learning capability scale (OLCS) among middle school teachers in Isfahan city. The research population in this study consisted of the whole middle school teachers in academic year 1388-1389. Using a simple randomized sampling commensurate with Cohen and others (2000) formula, 506 teachers were selected. The research instrument was a 14 item questionnaire for the assessment of organizational learning capability (Chiva, Alegre and Lapiedra, 2007). The reliability of the instrument was computed using Cronbach’s Alpha, Spearman-Brown and Guttman coefficients, and the validity of it was considered using confirmatory and exploratory factor analysis. Results showed that Cronbach´s Alpha for OLCS and subscales (experimentation, Risk taking, interaction with the external environment, dialogue and participative decision making) were 0.22, 0.85, 0.66, 0.71, 0.84 and 0.50 respectively. The result of confirmatory factor analysis of organizational learning capability scale items showed five factors for OLCS with Goodness of fit statistics. The confirmed measurement scale for organizational learning capability could be implemented as an audit tool. Thus, principals could unveil which organizational learning issues are strong and which are weak. This would provide guidance for improvement across the norm tables.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Learning Capability
  • Middle School
  • Teachers