امکان سنجی استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان های دخترانه شهر اهواز

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز،

2 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی آمادگی دبیرستان های دخترانه اهواز برای استقرار مدارس هوشمند، به امکان سنجی استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه معلمان و مدیران در چارچوب مؤلفه های نگرش، دانش، مهارت معلمان و مدیران و منابع مالی، زیرساخت و تجهیزات، فرهنگ و عملکرد اداری مدرسه پرداخته است. روش انجام این پژوهش از نوع ترکیبی (کمی و کیفی) می باشد. جامعة آماری تحقیق را معلمان و مدیران دبیرستان های دخترانه شهر اهواز تشکیل می دهد. نمونه آماری از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد که 100 نفر از معلمان و 8 نفر از مدیران ناحیه یک اهواز را در بر می گیرد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق، دو پرسش نامه، مصاحبه، چک لیست ارزیابی و مشاهده است. روایی محتوایی و صوری این ابزار به تأیید چند نفر از اساتید مجرب رسید. پایایی پرسش نامه معلم پس از اجرای مقدماتی بر روی 30 نفر، از طریق آلفای کرونباخ 89/0 و پایایی پرسش نامه مدیر پس از اجرا 94/0 محاسبه شد. نتایج پرسش نامه، مصاحبه و چک لیست ارزیابی در این پژوهش نشان داد که به طور کلی آمادگی دبیرستان های دخترانة اهواز برای استقرار مدارس هوشمند، از دیدگاه معلمان و مدیران در سطح پایین قرار دارد.  کلید واژه ها: امکان سنجی، مدارس هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دبیرستان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the feasibility of implementation of smart schools in Ahwaz female secondary schools

نویسندگان [English]

  • Marzieh Abdolvahābi 1
  • Yadollāh Mehralizādeh 2
  • Abdollāh Pārsā 3
1 MA at educational research in Shahid Chamran University of Ahwaz
2 (PhD), Shahid Chamran University of Ahwaz
3 (PhD), Shahid Chamran University of Ahwaz
چکیده [English]

The main aim of this paper was to study the feasibility of smart school in female secondary schools from the viewpoint of teachers and principals. To do so, a theoretical framework developed which consisted of attitude, knowledge, and skills of teachers and principals along with financial resources, infrastructures, equipments, culture and administrative performance within the secondary schools. It was a mixed method (qualitative and quantitative) research. The research population consisted of teachers and principals of Ahwaz secondary schools, and the research sample consisted of 100 teachers and 8 principals of secondary schools which were randomly selected from zone 1 of Ahwaz city based on a cluster sampling method. Data was collected using interview, two questionnaires, checklist and researcher observation. Face and content validity of the instruments were confirmed by some experienced professors. The reliability of teachers’ questionnaire was computed 0.89 after a pilot study on 30 participants and the reliability of principals’ questionnaire was computed 0.94. The results showed that in general, the female secondary schools of Ahwaz were not ready to implement smart schools program. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility
  • Smart Schools
  • ICT
  • secondary school