بررسی رابطۀ بین نظام ارزشی دانش آموزان و ملاک های انتخاب رشتۀ داوطلبان ورود به دانشگاه در شهر اصفهان

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نظام ارزشی دانش آموزان در انتخاب رشتة آن ها در دانشگاه ها بود. جامعة پژوهش کلیة دانش آموزانی بودند که برای انتخاب رشته در دانشگاه ها از شهر اصفهان به رقابت پرداخته اند. نمونه پژوهش نیز شامل 700 نفر از دانش آموزانی بود که از اصفهان در این رقابت شرکت کرده بودند. ابزار پژوهش پرسش نامة ارزش های فردی الیزور (2003) و پرسش نامة ملاک های انتخاب رشته (نصر و همکاران، 1381) بود. با استفاده از روش های تحلیل عاملی و مقیاس بندی چند بعدی عوامل مربوط به هر پرسش نامه تعیین شد. نتایج حاصل از رگرسیون نیز نشان داد که عوامل ارزشی به طور معناداری ملاک های انتخاب رشته را پیش بینی می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the relationship between value system of students and the criteria of field selection among volunteers for admittance in University of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Hamidrezā Oreizi 1
  • Afshin Salāhiān 2
1 (PhD), University of Isfahān
2 PhD Candidate in Psychology at University of Isfahān
چکیده [English]

The purpose of this research was to examine the effect of value system of students on their field selection in Universities.  Statistical population included all of the students who were competing for academic selection at Universities of Isfahān. Statistical sample consisted of 700 students from Isfahān that were participating in this competition. The research instruments were the Elizur Personal Values (2003) and Field Selection Criteria (Nasr et al., 2003) Questionnaires. Factors relevant to each questionnaire were determined by factor analysis and multidimensional scaling. The results of regression indicated that value factors predict the field selection criteria, significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value
  • Multidimensional Scaling Method
  • Field Selection