کاوش فرایند توسعۀ حرفه ای معلمان در مراکز تربیت معلم: نظریۀ داده بنیاد

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی،

2 دانشیار دانشکدۀ علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد دانشکدۀ علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مدارس بهتر از معلمانی که در آن ها تدریس می کنند نیستند و توسعة حرفه ای کلید اصلی پیشرفت معلمان و رشد حرفه ای آن ها است. این پژوهش فرایند توسعة حرفه ای معلمان در مراکز تربیت معلم را با استفاده از طرح نظام دار نظریۀ داده بنیاد کاوش نموده است. به این منظور ضمن مصاحبة فردی با 11 نفر از مدرسان و مدیران با 5 گروه از معلمان دورۀ ابتدایی و راهنمایی این مراکز مصاحبه گروه های کانونی به عمل آمد. نتایج تحلیل داده ها طی سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی حاکی از یازده مقولة کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علّی (انگیزه های بیرونی و درونی)؛ مقولة کانونی (مشارکت در یادگیری حرفه ای)؛ راهبردهای توسعة حرفه ای (فردی، مشارکتی و آموزشی)، زمینه (مدت زمان و تمرکز بر محتوا)؛ شرایط مداخله گر (عوامل سازمانی و روان شناختی) و پیامدها (برآورده نشدن انتظارات، تغییر دانش و نگرش و انتقال یادگیری)، فرایند توسعه حرفه ای معلمان در مراکز تربیت معلم و روابط بین ابعاد مختلف آن را منعکس می نمایند. در پایان بر مبنای نتایج به دست آمده، راهبردهایی برای بهبود فرایند توسعة حرفه ای معلمان در مراکز تربیت معلم ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the process of professional development of teachers in teacher training centers: A grounded theory

نویسندگان [English]

  • Mortezā Tāheri 1
  • Mahbubeh Ā’refi 2
  • Mahammad Hasan Pardākhtchi 3
  • Mohammad Ghahramāni 2
1 (PhD), Allāme Tabātabāyi University
2 (PhD), Shahid Beheshti University
3 (PhD), Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Schools are not better than the teachers that teach there; therefore professional development is crucial issue for teachers’ progress and their professional development. The aim of this study was exploring the process of teacher professional development in teacher training centers, using systematic design of grounded theory. The participants were selected among the teachers and teacher educators in teacher training centers, and the researchers interviewed 11 instructors and principals and arranged interview in the form of focus groups with 5 groups of primary school and guidance school teachers. After three stages of data analysis including open, axial and selective coding, results showed the eleven categories in the paradigmatic model including causal conditions (external and internal motivation), main category (participation in professional learning), professional development strategies (individual, partnership and training), context (focus on content and duration of course); environmental factors (organizational and psychological factors) and outcomes (learning transfer, change of attitude and knowledge and negative outcome as unsatisfied expectations). Finally, based on the obtained results, some strategies have been suggested to improve the professional development of teachers in teacher training centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher’s Professional Development
  • teacher education
  • Teacher Training Centers
  • Grounded theory