بررسی و تحلیل مؤلفه های حقوق بشر در کتاب های درسی دورة ابتدایی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل مؤلفه های حقوق بشر در کتاب های درسی دورة ابتدایی انجام گرفته است. مؤلفه های حقوق بشر بر اساس مواد ذکر شده در اعلامیة جهانی حقوق بشر و با مراجعه به منابع و ادبیات موجود در این زمینه انتخاب شدند. روش مورد استفاده در تحلیل محتوای پژوهش حاضر، آنتروپی شانون بوده و واحد تحلیل نیز صفحات (متن، پرسش ها، فعالیت ها و تصاویر) می باشد. جامعة آماری، کلیة کتاب های درسی دورة ابتدایی، شامل 36 جلد کتاب در سال تحصیلی1390-1389 در هشت عنوان فارسی (بخوانیم)، فارسی (بنویسیم)، علوم، هدیه های آسمانی، هدیه های آسمانی (کتاب کار)، قرآن، ریاضی و تعلیمات اجتماعی و نمونة آماری این پژوهش، پنج عنوان فارسی (بخوانیم)، فارسی (بنویسیم)، هدیه های آسمانی، قرآن و تعلیمات اجتماعی بود. نتایج نشان می دهد که در کتاب قرآن بیشترین اهمیت به مؤلفه های حقّ آموزش وپرورش، آزادی مذهب، ... اختصاص یافته، در کتب درسی تعلیمات اجتماعی نیز بیشترین اهمیت به مؤلفة کار و دریافت مزد منصفانه اختصاص دارد. در کتاب هدیه های آسمانی بیشترین اهمیت به مؤلفه های آزادی مذهب، فکر و وجدان، در کتاب درسی فارسی بخوانیم بیشترین اهمیت به مؤلفه های حق کار و دریافت مزد منصفانه، اختصاص دارد. در کتاب درسی فارسی بنویسیم بیشترین اهمیت به مؤلفه های حق کار و دریافت مزد منصفانه اختصاص دارد. نتایج این پژوهش نشان داده است که علی رغم این که در کتاب های درسی تا حدی به این مؤلفه ها توجه شده است ولی میزان توجه به این مؤلفه ها به یک میزان نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and analysis of human rights’ components in primary school textbooks

نویسندگان [English]

  • Kourosh FathiVājargāh 1
  • Gholām Rezā Shams Mourkāni 2
  • Mohammad Rezā Lorāyi 3
  • Seyyed Ramezān Aghili 3
1 (PhD), Shahid Beheshti University
2 (PhD), Shahid Beheshti University
3 MA student on Curriculum Planning at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The present research was carried out with the aim of examining and analysing the human rights’ components in the primary school textbooks. The components were selected based on the mentioned lists in the Universal Declaration of Human Rights and with reference to the sources and literature in this field. The units of analysis were words, pictures, phrases, and activities and the content analysis was done using Shannon Entropy Method. The research population comprised all the primary school textbooks of 36 volumes in1389-1390 academic year in eight titles: Let’s read Persian, Let’s write Persian, science, divine gifts, divine gifts (workbook), Qur’an, mathematics and social studies textbooks. The research sample of this study included five titles: Let’s read Persian, Let’s write Persian, divine gifts, social studies, and Qur’an. The results indicated that in the Qur’an textbook, the highest importance is devoted to the elements of the right for education and freedom of religion. In the social studies textbook, the highest importance is attached to the element of the right for a job and fair payment. In the divine gifts textbook, the highest importance is devoted to freedom of religion, contemplation and conscience. In the Let’s read Persian and let’s write Persian textbooks, the highest importance is attached to the elements of the right for a job and fair payment.The results have shown that although these components have been considered in the related textbooks, but they are not considered more or less equally in the mentioned textbooks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textbooks
  • Human rights
  • content analysis