شناسایی و اعتبارسنجی شایستگی های حرفه ای معلمان اثربخش

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و اعتبارسنجی شایستگی های حرفه ای معلمان اثربخش می باشد. به همین منظور، از میان معلمان مدارس دورة ابتدایی شهر تهران، نمونه ای به حجم 375 نفر با استفاده از روش نمونه گیری چند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. پس از انجام تحلیل عاملی روی آزمون، 98 شایستگی و یا صلاحیت در 7 بعد یا مؤلفة اصلی، شامل پیش نیازهای معلم، ویژگی های شخصی معلم، برنامه ریزی و آمادگی، مدیریت و سازمان دهی کلاس درس، آموزش یا تدریس، نظارت بر پیشرفت و توان دانش آموزان و مسئولیت های حرفه ای شناسایی شد. در بعد پیش نیازهای معلم، داشتن توانایی کلامی برای انتقال مفاهیم به دانش آموزان؛ در بعد نظارت بر پیشرفت دانش آموزان، توضیح تکالیف به زبان روشن؛ در بعد مسئولیت های حرفه ای، داشتن رفتار و تعامل محترمانه با والدین دانش آموزان؛ در بعد برنامه ریزی و آمادگی، بیان نتایج درس به زبان روشن؛ در بعد مدیریت و سازماندهی کلاس درس، آماده کردن پیشاپیش مواد آموزشی برای استفاده در کلاس؛ در بعد ویژگی های شخصی معلم، ایجاد فرصت هایی برای موفقیت همة دانش آموزان و در بعد آموزش یا تدریس نیز، بهره گیری از مفاهیم و زبان متناسب با سن و سوابق دانش آموزان، مهم ترین شایستگی هایی شناسایی شده است که معلمان اثربخش باید از آن برخوردار باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and validation of effective teachers’ professional competence

نویسندگان [English]

  • Bijan Abdollahi 1
  • Atyeh Dādjooye Tavakkoli 2
  • Gholām Ali Youseliāni 2
1 (PhD), University of Tarbiat Moallem
2 PhD candidate on Educational Management
چکیده [English]

The purpose of this research was to identify and validate the professional competences of effective teachers. For this purpose, a sample of 375 people among the teachers of Tehran elementary schools was selected using multistage sampling method. A researcher-made questionnaire has been used to collect the information. After factorial analysis of the test, 98 competences were identified in seven dimensions or main components of teacher’s prerequisites, teacher’s personal characteristics, planning and preparing, managing and organizing the classroom, instuction or teaching, monitoring students’ progress and capabilities and professional responsibilities. In teacher’s prerequisites dimension, having the verbal ability to transfer concepts to the students; in monitoring students’ progress and capabilities dimension, explaining the homework clearly; in professional responsibilities dimension, having respectful interaction and behaviour with students’ parents; in planning and preparing dimension, expressing the result of the lesson clearly; in managing and organizing the classroom dimension, preparing educational materials in advance for using in the classroom; in teacher’s personal characteristics dimension, creating opportunities for all the students’ success, and in instruction or teaching dimension, utilizing the concepts and language appropriate with the age and records of the students are the most important identified competences which the effective teachers must have. 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Competences or Eligibilities
  • Effective Teachers
  • Elementary School
  • Tehran