کلاس های موضوعی؛ دستاوردها، محدودیت ها و راهکارها

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

این مقاله برگرفته از تحقیقی است که در پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش به سفارش دفتر راهنمایی تحصیلی انجام شده و منظور از آن ارزشیابی اجرای آزمایشی طرح کلاس های موضوعی در مدارس راهنمایی کشور بوده است. اهداف این تحقیق شامل مشخص کردن میزان تحقق هدف های طرح کلاس های موضوعی و راه کارهای اصلاح و بهبود آن است. در سؤالات تحقیق به بررسی تفاوت میان مدارس مشمول و غیرمشمول در زمینة بهبود فرآیندها و افزایش دستاوردهای آموزشی، پیامدها، قوت ها، ضعف ها و راه کارهای اصلاح و بهبود طرح و کم و کیف دوره های آموزشی پرداخته شده است. روش توصیفی و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه، مصاحبه، مشاهده و آزمون های پیشرفت تحصیلی گردآوری شده است. برای انجام این تحقیق 8 مدرسة موضوعی دخترانه و پسرانه از میان 62 مدرسة مشمول طرح آزمایشی به صورت تصادفی انتخاب شده است. سپس برای فراهم کردن امکان مقایسة آن ها با مدارس عادی، 8 مدرسة راهنمایی غیرمشمول - که با توجه به نظر کارشناسان از نظر فضا و تجهیزات و نیروی انسانی وضعیتی مشابه مدارس موضوعی داشته اند- هم انتخاب شده است. حجم نمونه شامل1350 نفر دانش آموز، 350 نفر معلم، 400 نفر والدین، 16 نفر مدیر و 25 نفر صاحب نظر است. یافته های تحقیق نشان می دهد که، در مجموع، مدارسِ مشمول نسبت به مدارس غیرمشمول از عملکرد بهتری برخوردار بوده و در تحقق اهداف خود موفق بوده اند. در مورد پیشرفت تحصیلی، تفاوت میان معدل نیم سال اول در سال اجرای این تحقیق (سال تحصیلی 90- 89)، معدل سال قبل و همچنین تفاوت نمرات در آزمون های برگزار شده در درس علوم به نفع مدارس مشمول معنادار بوده، اما در آزمون های ریاضیات و ادبیات گرچه نمرات مدارس مشمول بالاتر بوده، اما تفاوت آن ها معنا دار نبوده است. همچنین کم و کیف دوره های آموزشی برگزار شده برای معلمان و مدیران مدارس مشمول نیز، از نظر مخاطبان، مورد قبول نبوده است. در مجموع، این طرح علیرغم داشتن مشکلات متعدد ناشی ازکمبود امکانات با موفقیت اجرا شده است. این موفقیت می تواند ناشی از تحت نظارت و ارزشیابی بودن و ضرورت پاسخ گویی مجریان در قبال مسئولیت خود باشد. بر این اساس، قضاوت در مورد تداوم اجرا و گسترش طرح، مستلزم ارزشیابی های تکوینی و تراکمی در مراحل بعدی اجرای آن است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multimedia classrooms: contributions,limitations and solutions

نویسنده [English]

  • Shamsi Nami
(PhD), Research Institute for Education (Ministry of Education), Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper reports the findings of a research on evaluating the pilot implementation of multimedia classrooms at Iran’s guidance schools. The research objectives were identifying the extent of implementation of the objectives of multimedia classrooms and providing the solutions for its revision and improvement. The research questions dealt with the differences between multimedia classrooms and traditional ones (non-multimedia classrooms) according to achievement and educational processes, their strong and weak points, and solutions for revision. It was a descriptive research and the data was collected using queationnaire, interview, observation and achievement tests. The research sample consisted of 8 male and female multimedia guidance schools that were selected randomly from among 62 multimedia schools. To be able to compare them with traditional schools, 8 traditional guidance schools– that had equal equipments and human resources with multimedia schools- were also selected. All in all, the research sample consisted of 1350 students, 350 teachers, 400 parents, 16 guidance schools’ principals and 25 educational experts who were selected through random cluster sampling method. Findings showed that multimedia schools have better performance, and they have been more successful in achieving their objectives, compared to traditional non-multimedia schools.  Overall, this pilot project has been successful, despite numerous problems due to shortage of facilities. However, decision making about continuing the implementation of this project needs further evaluation.

 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multimedia Classrooms
  • teaching methods
  • Educational Technology
  • Students’ Participation
  • Educational Achievements