بررسی تأثیر هوش هیجانی بر تعارض میان کار و زندگی معلمان زن مقطع متوسطه شاغل در آموزش و پرورش منطقه 19 تهران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی،دانشگاه علوم وتحقیقات تهران،دانشکده مدیریت و اقتصاد

2 دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد،گروه دکتری مدیریت آموزش عالی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش هوش هیجانی بر تعارض میان کار و زندگی معلمان زن مقطع متوسطه منطقه 19 آموزش وپرورش شهر تهران بوده است. روش تحقیق در این مطالعه از نوع شبه تجربی با پیش آزمون ـ پس آزمون در دو گروه مداخله و کنترل می باشد. جامعة آماری شامل کلیه معلمان زن شاغل در دبیرستان های منطقه 19 آموزش وپرورش شهر تهران در سال تحصیلی 90ـ91 بوده است. نمونة آماری تعداد 50 نفر از معلمان این جامعه بودند که مبتنی بر معیار ورود انتخاب و سپس با روش تصادفی ساده به دو گروه مداخله (25 نفر) و گروه کنترل (25 نفر) تخصیص داده شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسش نامة جمعیت شناسی، پرسش نامة تعارض کار و زندگی کارلسون و پرسش نامة هوش هیجانی بارـ آن بود. پس از تأیید اعتبار پرسش نامه ها مبتنی بر مطالعات انجام شده، همبستگی درونی پرسش نامه ها با آلفای کرونباخ محاسبه و برای تعارض (90/0) و هوش هیجانی (95/0) تأیید گردید. قبل از شروع مداخله هر دو پرسش نامه توسط هر دو گروه تکمیل شد، سپس آموزش کلیات هوش هیجانی همراه با یادآورهای هفتگی به گروه مداخله در طی 4 هفته ارائه گردید. یک ماه پس از آموزش، هر دو پرسش نامه مجدداً توسط هر دو گروه تکمیل شد، آن گاه برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی مستقل و وابسته و کوواریانس) استفاده گردید. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که آموزش هوش هیجانی موجب کاهش تعارض میان کار و زندگی معلمان گروه مداخله شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of emotional intelligence instruction on the work-life conflict of female high school teachers of 19th educational district of Tehran

نویسندگان [English]

  • Fātemeh Farahmand Nasab 1
  • Mohammad Ali Hosseini 2
  • Kāmrān Mohammad Khāni 3
1 MA Student on Educational Management at Islamic Āzād University (Science and Research Branch)
2 (PhD), University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
3 (PhD), Islamic Āzād University (Science and Research Branch)
چکیده [English]

The purpose of this research was identifying the effect of emotional intelligence (EI) instruction on the work–life conflict of the female high school teachers of 19th educational district of Tehran. In this Quasi-experimental study with pre and post-test design, 50 teachers were randomly divided into two intervention and control groups with the same number (25 teachers) in each group. The research instruments were demographic questionnaire, Karlson’s work–life conflict, as well as Bar-on emotional intelligence (EQ) questionnaires. Validity of the questionnaires was confirmed and internal consistency was calculated based on Cronbach Alfa (0.90 for work-life questionnaire and 0.95 for EQ). Both questionnaires were completed by both groups of teachers (intervention/control groups) at the beginning (pre-test) and the EI instruction was given just to the intervention group of teachers for 4 consecutive weeks. After one month, the same questionnaires were again completed by both groups (post-test). To analyze the data, both descriptive statistics including mean and standard deviation and inferential statistics including independent and dependent t-tests and co-variance were used. The results showed that EI instruction had a meaningful and positive effect on the reduction in work –life conflict of teachers under study. 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers
  • Emotional Intelligence (EI)
  • Work-Life Conflict