آموزش تشخیص انواع جملات شرطیه، فاء جزای شرط و معانی آن ها

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء

2 دانشجوی دکترای رشته زبان وادبیات عرب، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

جمله های شرطیه از نظر معنا متضمن سببیّت و توقف یکی بر دیگری می باشند. در این جملات فعل شرط و جواب شرط دو رکن اساسی را تشکیل می دهند. از دیگر اجزای این جملات ادوات شانزده گانه ای هستند که بر سر دو فعل مضارع یا دو فعل ماضی و یا یک فعل مضارع و ماضی و یا برعکس وارد شده و جملة دوم را در اکثر اوقات معلول، مسبَّب و متوقف بر جملة اول قرار می دهند. در بحث جملات شرطیه، بررسی انواع فاء جواب شرط، که معنی تاکید و سببیّت را می رساند، همچنین «اِذا»ی فجائیه که برای افادة معنی ناگهانی بودن و مفاجات بر سر جواب شرط می آید از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله در پی بررسی مختصری از جمله های شرطیه و ادوات شرط و فاء و إذای شرط و شرایط و معانی هریک از این حروف می باشد. این پژوهش به مؤلفان کتاب های درسی عربی و نیز دبیران دبیرستان ها کمک می کند تا مطلب مهم جملات شرطی را با نظم و هماهنگی در اختیار دانش آموزان قرار دهند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Teaching the distinction among different kinds of conditional sentences, main clause’s FA and their meanings

نویسندگان [English]

  • Minā Jeegāreh 1
  • Zahrā farid 2
1 (PhD), Alzahra University
2 PhD Candidate on Arabic Language and Literature at Islamic Azad University
چکیده [English]

Conditional sentences entail causality and suspension of one over the implementation of the other. In these sentences, the verbs of “if clause” and “main clause” are the two essential elements. The other components of these sentences are the sixteen particles that come before two verbs of the present tense, of the past tense or one verb of the present and the other of the past tense and vice versa. Mostly, they make the second sentence the effect, cause and suspended to the implementation of the first sentence. In the discussion on the conditional sentences, it is very important to study the kinds of “main clause’s FA” that means emphasis and causation and also “fajaeeyat’s EZA” that conveys the meaning of suddenness and comes before the main clause. This paper tries to investigate the conditional sentences, conditional particles, conditional “FA” and “EZA” and the circumstances and meanings of these particles. These findings help the writers of Arabic textbooks and teachers to convey the important concept of conditional sentences to students.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional Sentences
  • Conditional Particles
  • Main Clause’s FA
  • Fajaeeyat’s EZA