بررسی رابطة کمال گرایی با اضطراب امتحان دانش آموزان

نویسنده

عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشگاه مطالعات

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین رابطة کمال گرایی با اضطراب امتحان دانش آموزان پایة دوم رشتة تجربی مدارس غیرانتفاعی دورة متوسطه شهر تهران بود حجم نمونه 300 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامة کمال گرایی چند بُعدی فراست و همکاران دارای 30 سؤال در سه بُعد کمال گرایی خویشتن مدار، دیگرمدار و جامعه مدار، و پرسش نامة اضطراب امتحان ساراسون دارای 25 سؤال دو گزینه ای در دو بُعد نگرانی و هیجان پذیری، استفاده شد. این پژوهش غیرآزمایشی از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری (فراوانی، درصد، میانگین و آزمون رگرسیون چند متغیری) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین کمال گرایی خویشتن مدار، دیگر مدار و جامعه مدار با اضطراب امتحان دانش آموزان رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. از روی نمرات کمال گرایی می توان میزان اضطراب امتحان دانش آموزان را پیش بینی کرد. قدرت پیش بینی کمال گرایی جامعه مدار بیشتر از کمال گرایی دیگر مدار و خویشتن مدار است. از یافته های این پژوهش نتیجه گیری می شود که ابعادِ کمال گراییِ اضطرابِ امتحان، دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد و اثر افزایشی دارد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between perfectionism and test anxiety of students

نویسنده [English]

  • Majid Ghadami
(PhD), Research Institution for Curriculum Development and Educational Innovations, Tehran- Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between perfectionism and test anxiety of 2nd grade, private high school students in Tehran. The research sample consisted of 300 high school students who were selected using multi-stage random sampling method. The research instruments consisted of Frost’s multidimensional perfectionism questionnaire with 30 items in three dimensions of self-oriented, other-oriented, and community-based perfectionism, and Sarason’s text anxiety questionnaire with 25 items, each containing two options in two dimensions of anxiety and emotionality. It was a descriptive correlational research. The data was analyzed using descriptive statistics (frequency, percentage, mean), and multiple regression. The results showed that there is a positive and significant relationship among self-oriented, other-oriented, and community-based perfectionism and students’ test anxiety. Students’ test anxiety can be predicted by perfectionism scores. Findings showed that community-based perfectionism could better predict the test anxiety of students than self-oriented and other-oriented perfectionism. Based on the research findings, it can be concluded that the dimensions of perfectionism affect students’ test anxiety and it has cumulative effect. 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perfectionism
  • Self-oriented
  • Other-Oriented
  • community-based
  • test anxiety
  • emotionality