الگوی اهداف تربیت دینی مبتنی بر آموزه های قرآن کریم

نویسندگان

1 دانشجوی دورة دکتری، دانشگاه امام صادق(ع) تهران- رئیس گروه قرآن و معارف اسلامی، دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی،

2 دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه امام صادق(ع) تهران

3 دانشیار دانشکدة علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در میان عناصر مکوّن تربیت، غایات و اهداف، به سبب جهت دهی به سایر مؤلفه ها (روش ها، اصول، محتوا و ...) محوریت دارند. این پژوهش با استفاده از روش های تحلیل متن در «معناشناسی»1 با رویکرد «هم زمانی»2 به کشف معنا، شبکة مفهومی و طراحی الگوی اهداف تربیت دینی مبتنی بر گزاره های قرآن کریم پرداخته است. از بازشناسی و تبیین چیستی غایت ها و اهداف تربیت بر اساس غایت های مصرّح در خلقت الهی و اهداف فرایند هدایت در قرآن کریم (احسن عملاًًً، عبادت، شکر، اهتداء، رحمت، رشد، فلاح و فوز) و سپس تعیین روابط و شبکة مفهومی حاکم بر آن ها، درمی یابیم که غایت تربیت را «ایمان و عمل صالح» مشخص می کند. این غایت در قالب دو دسته هدف تحقق می یابد؛ اهدافی که خود جزئی از هدف غایی هستند نظیر ایمان و عمل صالح (تقوا به معنای امتثال اوامر و نواهی) و اهدافی که واسطه و معبر رسیدن به اهداف پیشین می باشند (اهداف ابزاری یا عالی). علم آموزی و اندیشه ورزی (تفکر، تذکر، تعقل، تدبر، فقه) از این گونه اند. اندیشه ورزی در طول هدف علم آموزی قرار دارد. اهداف جزئی در سه بخش شناخت یا علم، ایمان و عملکرد (درونی و بیرونی) ارائه گردیده است. رابطة طولی میان این اهداف حاکم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pattern of religious education objectives based on Holy Quran’s instructions

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Delbari 1
  • Abbas Mosallayi Pour 2
  • Hasan Maleki 3
1 PhD Candidate on Quran and Islamic knowledge at Imam Sadeq University, Office for textbook planning and development
2 (PhD), Imam Sadeq University
3 (PhD), Allame Tabatabayi University
چکیده [English]

Among the components of education, ultimate objectives and ends are the axes of education process; because they direct the other components (methods, principles and context, …). This study tries to discover the meaning and conceptual network of religious educational objectives based on the Holy Quran’s propoitions and also to devise its pattern through using the text analysis methods of semantics with synchronic approach. While recognizing and clarifying the nature and quality of educational objectives and ends according to creation’s explicit ends and the objectives of guidance process in Holy Quran (Best practice (Ahsano amala) - Worship (Ebadat) - Thanks (Shokr) - Directed by (Ehteda) - Mercy (Rahmat)) and then determining the relations and the conceptual network which governs them, “Faith (Iman) and Good Deeds (Amale Saleh)” are also defined by educational ends and objectives. This end is fulfilled through two types of objectives. Those objectives that are part of ultimate ones like Iman and Amale Saleh and the other type of objectives which are mediator and some kind of passage while trying to achieve the previous objectives Such as learning and thinking. Getting involved in obtaining knowledge and thinking (thinking, reasoning, notifying, reflection and religious jurisprudence) are among the above-mentioned objectives. Thinking is the beginning phase of learning. Partial objectives are presented in three parts including cognition and knowledge, faith and internal – external function. There is a linear relationship among these goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Education
  • Relations and Objective Network