الگوی تدوین چارچوب مفهومی در آموزش فنی و حرفه ای

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی

چکیده

یکی از کارهای مهمی که در مطالعات مربوط به تولید سند ملی آموزش و پرورش، به ویژه در ساحت اقتصادی– حرفه ای، مورد توجه قرار گرفت، تدوین الگو یا چارچوب مفهومی بود. زیرا درک و تبیین مفاهیم کلی مانند آموزش فنی وحرفه ای، با پیشینه ای طولانی، که در چند دهة اخیر دچار تغییرات و تحولات گوناگونی شده است، تدوین این چارچوب مفهومی را ضروری می نمود. به همین منظور پژوهشی با هدف تهیه و تدوین اصول، مبانی و الگوی نظری آموزش فنی وحرفه ای انجام شد. با این پرسش اصلی که: برای تدوین یک چارچوب مفهومی به چه عناصری باید توجه کرد و چگونه آن ها را سازمان داد؟ یا به بیان دیگر تدوین یک چارچوب نظری از چه الگویی تبعیت می کند و دارای چه مؤلفه هایی است؟ این پژوهش به روش اسنادی و تحلیلی از طریق تحلیل منابع و نتایج تحقیقات انجام شده، اجرا گردید. روش پژوهش کیفی بود و از نظر هدف، می توان آن را از نوع پژوهش های بنیادی قلمداد کرد. نتایج پژوهش منجر به ارائه الگویی برای تدوین چارچوب نظری در آموزش فنی وحرفه ای گردید که دارای 7 مولفة اصلی شامل فلسفه، اصول و قواعد، سیر تاریخی، عناصر مفهومی، عناصر محیطی، نقاط قوت و ضعف و نهایتاً رویکردهای اجرای آموزش فنی وحرفه ای است. مقالة حاضر با استفاده از نتایج و ادبیات این پژوهش نگاشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of conceptual framework development for technical and vocational education and training

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Khallaghi
(PhD), Shahid Rajaee Teacher Training University (Assistant Professor of Shahid Rajaee Teacher Training University)
چکیده [English]

Providing a conceptual framework in economic – vocational sphere was considered as one of the crucial points in the national document of education studies. To understand the concept of technical and vocational education and training (TVET) which has a long history, knowing that it has gone through great changes in the recent decades, the development of such a framework becomes necessary. Therefore, a research was conducted with the aim of developing principles, basics and a conceptual framework for TVET. The main question was that what factors should be considered for providing a model for conceptual framework and how they could be organized. In other words, what model with what components would be needed for developing a conceptual framework? It was a qualitative research which was conducted through analysis of documents and research results. The result was a model for conceptual framework development with seven components including philosophy, principles, historical change, conceptual component, environmental component, weak and strong points, and finally approaches to TVET.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual Framework
  • theoretical model
  • Technical and Vocational Education and Training (TVET)