طراحی، تدوین و هنجاریابی پرسش نامة روش تدریس انعکاسی برای نظام آموزشی ایران در دورة متوسطه

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه لرستان

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه لرستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی، تدوین و هنجاریابی پرسش نامة روش تدریس انعکاسی برای نظام آموزشی ایران در دورة متوسطه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع مطالعات روان سنجی، و جامعة آماری پژوهش کلیة معلمان دورة متوسطة کشور بودند. از این میان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، نمونه ای به حجم 657 نفر انتخاب شد. به منظور احراز روایی پرسش نامه از روایی محتوایی و روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی)، و برای احراز پایایی از روش ضریب همسانی درونی (ضریب آلفای کرانباخ) استفاده شد. به منظور طراحی، تدوین و هنجاریابی چنین پرسش نامه ای، ادبیات مربوط به کنش و روش تدریس انعکاسی که به صورت مقاله و کتاب موجود بود، با دقت تمام مرور شد. در نهایت، تعاریف و مفاهیم روش تدریس انعکاسی به صورت 29 جمله در قالب پرسش نامة روش تدریس انعکاسی طراحی گردید. به منظور بررسی روایی ساختار و تعیین آیتم های پرسش نامة روش تدریس انعکاسی، از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش تحلیل مولفة اصلی با چرخش واریماکس جهت بررسی میزان تطابق و نام گذاری عوامل استخراج شده استفاده گردید. با استفاده از کلیة مشاهدات (600 = n)، تحلیل عاملی منجر به شناسایی شش عامل با تبیین واریانس 70/55 درصد و شاخص کیسر، مایر، الکین 1/91 درصد، که هر دو از شاخص های تحلیل عاملی خوب هستند، گردید. بر اساس این بارها و همچنین محتوای سؤالات، شش عامل، به ترتیب عامل عملی، عامل شناختی، عامل فراشناختی، عامل یادگیرندگان، عامل انتقادی و عامل اخلاقی تشخیص داده و سپس نام گذاری شد. همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی حاکی از برازش مناسب سؤالات با عامل های استخراج شده بود. آلفای کرانباخ برای کل پرسش نامه برابر 90/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که مقیاس روش تدریس انعکاسی، از روایی و پایایی لازم برای شناسایی قابلیت های انعکاسی بودن معلمان در تدریس برخوردار است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating a reflective teaching method questionnaire for Iran’s education system at secondary level

نویسندگان [English]

  • Ezzatollah Ghadam Pour 1
  • Mahmood Reza Moradiyan 2
  • Farahnaz Shokri 3
1 (PhD), Lorestan University
2 Lorestan University
3 MA at Educational Management, Lorestan University
چکیده [English]

This paper attempted to devise and validate a reflective teaching method questionnaire for Iran’s education system at secondary level. The research method was descriptive. The research population included secondary school teachers in Lorestan Province. Using cluster sampling method, a sample of 657 teachers was recruited. The exploratory and confirmatory factor analyses were run to calculate the construct validity of the questionnaire, having a Likert scale. In addition, to calculate its reliability, the index of the Cronbach alpha was administered. To come up with the items on the questionnaire, current literature on the theories and practices of reflective teaching method, which were in the form of books and articles, were reviewed meticulously. The resulting items were set at 29 statements which were later inserted into the questionnaire. To estimate the validity of the structure of the questionnaire, determine its items, and explore its underlying constructs, the exploratory factor analysis was used. The principal component analysis with the Varimax rotation also led to the determination of six constructs, namely, (1) practical, (2) cognitive, (3) meta-cognitive, (4) learners, (5) critical, and (6) ethical factors. The results showed that the questionnaire enjoyed acceptable reliability (α = 0.90) and validity indices for reflective teaching. 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • Reflective Teaching Method Questionnaire
  • Education System of Iran
  • Secondary Level