از نظریة عدالت جان رالز در نظام های آموزشی: رویکرد هرمنوتیک انتقادی

نویسندگان

1 استادیار گروه امور تربیتی و مشاوره دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی امکان بهره گیری از عدالت تربیتی برآمده از نظریة عدالت جان رالز در نظام های آموزشی و به ویژه نظام آموزشی ایران از نظر شش متخصص تربیتی بوده است. روش پژوهش این پژوهش، هرمنوتیک انتقادی به عنوان یکی از رویکردهای پژوهش کیفی و ابزار آن مصاحبة عمیق نیمه ساختاریافته است. انتخاب مصاحبه شوندگان بر اساس تخصص و آثار ایشان در زمینة موضوع پژوهش صورت گرفته است. هدف پژوهش با تمرکز بر این چهار محور پی گیری شد: 1. امکان استنتاج عدالت تربیتی از نظریه ای که در درون فلسفة سیاسی شکل گرفته است،  2. امکان عملیاتی کردن دلالت های تربیتی حاصل شده؛  3. میزان انطباق نظریة عدالت با تاریخ فرهنگی کشور ما و 4. میزان کارایی عدالت تربیتی مأخوذ از نظریة عدالت در نظام آموزشی ایران. نتایج نشان داد که امکان استنتاج عدالت تربیتی از نظریة عدالت به لحاظ روش شناختی مقبول و مورد تأیید است و امکان عملیاتی کردن آن در نظام های آموزشی به لحاظ منطقی وجود دارد. از سوی دیگر جامعة ما به لحاظ تاریخی و فرهنگی پذیرای عدالت تربیتی حاصل از نظریة عدالت بوده و میزان کارایی آن نیز منوط به فراهم شدن زیرساخت هایی همچون نیروی انسانی کارآمد و ساختار اقتصادی عادلانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the possibility of using educational justice, derived from the justice theory in educational systems: A critical hermeneutic perspective

نویسندگان [English]

  • Behboud Yarigholi 1
  • Saeed Zarghami 2
1 ( PhD), Shahid Madani University of Azarbaijan
2 (PhD), Kharazmi University
چکیده [English]

The current study aims to investigate the possibility of utilizing the educational justice derived from John Rawls’ justice theory in educational systems especially Iran’s educational system based on six educational experts’ viewpoints. The study is based on a critical hermeneutic perspective and uses profound semi-structural interviews. The interviewees have been selected based on their expertise and their works on the topic of study. The study aimed to achieve the following goals: 1) the possibility of inferring educational justice from a theory that is developed within the political philosophy; 2) the possibility of operationalizing the obtained educational implications; 3) the degree of harmony between the educational justice and our country’s cultural history; and finally 4) the degree of efficiency of the educational justice derived from the educational theory in Iran’s education system.
The results showed that the possibility of inferencing the educational justice from the educational theory has methodological acceptability. Moreover, logically it is possible to operationalize it in education systems. On the other hand, our country, both historically and culturally welcomes the educational justice derived from the educational theory. Also, its efficiency is based on providing the essential infrastructures such as efficient manpower and equitable economic structure.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Justice
  • Justice Theory
  • John Rawls