بررسی نقش استفاده از راهبرد آگاهی ساخت- واژه در یادگیری واژگان انگلیسی

نویسنده

استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

توانایی فکرکردن دربارة تکواژها، آشنایی با قواعد واژه سازی انگلیسی و استفاده از دانش ساخت- واژه برای حدس زدن معنی واژگان جدید همواره یکی از راهبردهای مؤثر یادگیری واژگان، و مورد توجه محققان زبان شناسی کاربردی بوده است. هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر آموزش صریح ساخت- واژه بر پیشرفت یادگیری واژگان زبان انگلیسی دانش آموزان دورة راهنمایی تحصیلی است. بدین منظور 90 دانش آموز دورة راهنمایی شهر بندر ترکمن به صورت نمونة در دسترس انتخاب و به سه گروه، دو گروه آزمایش و یک گروه گواه، تقسیم شدند. در حالی که در گروه گواه همان روش تدریس رایج و متعارف، که مبتنی بر ترجمه و ارائة معادل فارسی کلمات جدید است، استفاده شد، در گروه های آزمایش از آموزش تکواژهای اشتقاقی با استفاده از دو روش «تحلیل» در گروه آزمایش 1 و «تلفیق» در گروه آزمایش2، جهت افزایش سطح آگاهی ساخت- واژه دانش آموزان استفاده گردید. داده های به دست آمده از پس آزمون با روش آماری آزمون تحلیل واریانس یک عاملی، تجزیه و تحلیل شدند. یافته های این تحلیل نشان داد که تفاوت معناداری در نمرات پس آزمون برای سه گروه مذکور وجود دارد که در آن میانگین نمرات دو گروه آزمایش به طور معناداری بالاتر از میانگین نمرات گروه گواه است. همچنین در آزمون متعاقب با استفاده از آزمون شفه مشخص شد که تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش وجود ندارد. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از راهبرد آگاهی ساخت- واژه بر روی پیشرفت زبان آموزان در یادگیری واژگان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Morphological Awareness Strategy in Vocabulary Learning

نویسنده [English]

  • Farhād Ghorbāndordinejād
(PhD), Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

The ability to think about morphemes, understanding the English word formation rules and using the morphological knowledge to guess the meaning of new words has always been considered as one of the most effective strategies to learn vocabulary by applied linguists. The purpose of this study was to examine the role of explicit morphology teaching in vocabulary learning achievement among the guidance school students. To do so, 90 students of a school in Bandar-e-Turkmen were chosen as the sample, through convenience sampling method. Then, they were divided into a control group and two experimental groups. While the vocabulary teaching method in the control group was conventional and traditional, using translation and giving the Persian equivalents of new words, the derivational morphemes in experimental groups was taught using two methods of “analysis” in group 1 and “synthesis” in group 2 to increase the students’ morphological awareness. The Data collected through post-test was analyzed by one way analysis of variance. Findings indicated that there is a significant difference among three groups; the mean scores in two experimental groups were significantly higher than the mean scores in the control group. Also, the result of Scheffe as a subsequent test showed that there is no significant difference between the two experimental groups. This study confirmed that using the morphological awareness strategy is effective in vocabulary learning

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphological Awareness
  • morphology
  • Derivational Morphemes
  • analytic method
  • Synthetic Method
  • vocabulary learning
  • guidance school students