دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 51، مهر 1393 
نگاهی انتقادی و تحلیلی به سیر تاریخ ادبیات مدارس از سال 1370 تا 1390

صفحه 57-72

علی اکبر عطرفی؛ فریدون اکبری شِلدره؛ مریم حق شناس