بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی بر عملکرد دانش آموزان در درس علوم تجربی کلاس چهارم ابتدایی

نویسنده

مدرس دانشگاه و مدیر کل دورة اول متوسطه

چکیده

در این مقاله تأثیر الگوی تدریس مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی بر عملکرد دانش آموزان و نقش تجربه و مدرک معلمان مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این تأثیر از روش پژوهش شبه آزمایشی بهره گرفته شده است. جامعة آماری پژوهش معلمان و دانش آموزان پایة چهارم مدارس عادی شهر تهران است. برای انتخاب نمونه، با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، منطقة 5 آموزش وپرورش از میان مناطق شهر تهران انتخاب شد و از بین مدارس ابتدایی این منطقه، به صورت تصادفی، ابتدا 8 مدرسه انتخاب شد که 4 مدرسه به عنوان گروه گواه و چهار مدرسه به عنوان گروه آزمایشی انتخاب گردیدند. از مدارس گروه آزمایش نیز 8 کلاس و از مدارس گروه گواه نیز 8 کلاس به صورت تصادفی در نظر گرفته شد. معلمان گروه آزمایش، الگوی روش تدریس ساختن گرایی را در تدریس درس «آهن ربا»ی کتاب چهارم ابتدایی در سه جلسه به کار بردند. سپس عملکرد دانش آموزان گروه آزمایش و گروه گواه از طریق آزمون یکسان مورد مقایسه قرار گرفت. یافته ها نشان می داد بین میانگین نمره های دو گروه آزمایش و گواه اختلاف معناداری وجود دارد و عملکرد گروه آزمایش از عملکرد گروه گواه بهتر است. جنسیت دانش آموزان تأثیر معناداری بر میانگین نمرات دو گروه داشت و بین متغیر گروه و جنسیت تعامل معناداری موجود بود. تجربة معلمان تأثیر معنادار بر میانگین نمرات نداشت و بین متغیر گروه و تجربة معلمان تعامل معناداری دیده شد. مدرک تحصیلی معلمان نیز تأثیر معناداری بر میانگین نمرات نداشت و بالاخره بین متغیر گروه و مدرک تحصیلی معلمان هم تعامل معناداری یافت نشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of constructivism-based teaching method on science course performance of 4th grade primary school students

نویسنده [English]

  • Azim Mohebbi
Organization for Educational Research and Planning
چکیده [English]

In this study, the effect of constructivism-based teaching method and the role of teachers’ experience and qualification on the performance of students were investigated. For this purpose the quasi-experimental research method was used. The research population included 4th grade students and teachers in Tehran’s public schools at the academic year 2008-2009. Using stratified random sampling method, 5th Educational district of Tehran was selected, from which 8 primary schools randomly were chosen. These 8 schools were divided into four experimental and four control groups. Then, from each experimental and control schools, 8 classes were chosen randomly. In the experimental group, teachers utilized constructivism-based teaching method for instructing the magnetic subject of 4th grade primary school textbook in three sessions. The performance of students in the experimental and control groups were compared using the same test. The results showed that there is a significant difference between the mean scores of the two groups, so that the experimental groups’ performance was better than the control groups. Students gender had significant impact on mean scores of the experimental and control groups, and there was a significant interaction between the group and gender variables. Teachers’ experience had no significant effect on students’ mean scores, but there was a significant interaction between teachers’ experience and the group variables. Teachers’ qualification had no significant effect on the mean scores; and there was no significant interaction between group and qualification of teachers variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching
  • Teaching-based Constructivism
  • Students’ Performance
  • Science Course
  • Primary School