دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 52، دی 1393