راهبردهای خودمدیریتی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

با هدف پیش بینی پیشرفت تحصیلی زبان (فارسی، انگلیسی، عربی) دانش آموزان بر اساس راهبردهای خودمدیریتی و خوش بینی آموزشی معلمان، تعداد 295 معلم زبان (171 مرد و 124 زن) پایة سوم دورة متوسطه به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از دبیرستان های دولتی مناطق 1 و 2 آموزش وپرورش شهر اردبیل انتخاب شدند. این افراد به پرسش نامة خوش بینی آموزشی معلم (هوی و همکاران، 2008)، پرسش نامة راهبردهای خودمدیریتی بر اساس مدل انتخاب، بهینه سازی و جبران (مدل SOC) پاسخ دادند. معدل نمرات امتحان نهایی دانش آموزان نیز در سه درس زبان فارسی، انگلیسی، و عربی به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که راهبردهای خودمدیریتی و خوش بینی آموزشی معلم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار داشته و قادر به پیش بینی میزان پیشرفت تحصیلی آنان است. در خوش بینی تحصیلی و راهبردهای مدیریتی معلمان زن ومرد تفاوت معناداری مشاهده نشد. درکل نتایج نشان داد که دانش آموزان معلمانی که خوش بین تر بوده و از راهبردهای خودمدیریتی بیشتری در حرفه خود استفاده می کنند از پیشرفت تحصیلی بالاتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between academic optimism and self – management strategies of teachers with high school students’ academic achievement

نویسندگان [English]

  • Elāhe Hejāzi 1
  • Shimā Amini Pour 2
1 (PhD), University of Tehran
2 PhD Students at Educational Psychology, University of Tehran
چکیده [English]

The aim of the present research was to predict language academic achievement (Persian, English, and Arabic) of high school students by academic optimism and self – management strategies of teachers. For this purpose 295 teachers (171 males and 124 females) were chosen based on a stratified random sampling method from two educational districts in Ardabil. The research tools included teacher academic optimism questionnaire (Woolfolk Hoy, et al, 2008) and the self-management strategies questionnaire based on Selection, Optimization and Compensation (SOC) model. Also, the average score of the final exams of Persian, English, and Arabic language of students of each teacher’s class was considered as the criteria for their academic achievement. The results of the stepwise regression showed that the teachers’ self-management strategies and their academic optimism correlated with academic achievement of students and they were able to predict the variance of academic achievement of students. There was no significant difference in academic optimism and self- management strategies of male and female teachers. In general, findings indicated that the students, whose teachers had more academic optimism and self – management strategies have higher academic achievement scores. 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-management Strategies
  • Teacher Academic Optimism
  • academic achievement