پیش بینی کننده های شناختی ـ اجتماعی رضایت از مدرسه در دانش آموزان دبیرستانی: آزمون یک مدل علّی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

2 کارشناسی ارشد روان‌‌شناسی تربیتی

چکیده

رضایت از مدرسه، به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی و سلامت دانش آموزان، در چند دهة اخیر مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. در این بین، رویکرد شناختی اجتماعی بندورا زمینه ساز پژوهش های بسیاری بوده است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت تبیین متغیرهای شناختی اجتماعی بر رضایت از مدرسه بود. این مطالعه از نوع توصیفی به روش الگویابی علّی است. جامعة پژوهش، تمامی دانش آموزان سال اول دبیرستان مدارس دولتی شهر ارومیه بودند که از میان آنان 199 نفر پسر و 181 نفر دختر به روش تصادفی چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. آزمون های عاطفة مثبت، ادراک از جو مدرسه، خودکارآمدی تحصیلی، انتظارات پیامد تحصیلی، اهداف پیشرفت و رضایت از مدرسه اجرا گردید. داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که الگوی ساختاری رضایت از مدرسه، مدلی روا برای جامعة مورد پژوهش است. مسیرهای مستقیم ادراک از جو مدرسه و اهداف پیشرفت بر رضایت از مدرسه مثبت و معنادار بودند و مسیر انتظارات پیامد بر رضایت از مدرسه منفی و معنادار بود. بررسی ضرایب مسیر نشان داد که متغیر اهداف پیشرفت بالاترین اثر را بر رضایت از مدرسه دارد. براساس نتایج حاصل می توان نتیجه گرفت که در شکل گیری و ارتقای رضایت از مدرسه متغیرهای شناختی اجتماعی مؤثرند و از این رو می توان با تمرکز بر آن ها رضایت از محیط آموزشی را بهبود و سلامت دانش آموزان را ارتقا بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The social-cognitive predictors of school satisfaction among high school students: Evidence from a causal model

نویسندگان [English]

  • Farzāneh Michāeli Manee’ 1
  • Saeed Mohannā 2
  • Ali Essāzādegān 1
1 (PhD), Urmia University
2 MA at Educational Psychology from Urmia University
چکیده [English]

Recently, school satisfaction which is an affective factor on student academic performance and health has been noticed by psychologists. Accordingly, many studies have been grounded in Bandura’s social cognitive theory. The purpose of this study was to provide the structural model of school satisfaction. This investigation was in the form of a correlation (causal modeling) study and the sampling method was "multi-stage cluster sampling". Also, Kerjcie and Morgan chart was used to determine sample size. Participants in this survey were 380 students from 10 high schools in Urmia (199 (53%) males and 181 (47%) females). To evaluate the variables, participants completed the tests of positive and negative affect scales, perceptions of school climate, self-efficacy questionnaire, outcome expectations, achievement goals, and multidimensional students’ life satisfaction scale. Data was analyzed using structural equation modeling. The results indicated that it is a valid and reliable structural model of school satisfaction in this community. Direct causal pathways of school climate and achievement goals on the school satisfaction were positive and significant and the outcome expectations pathway on the school satisfaction was negative and significant. Path coefficient analysis displayed that achievement goals has highest significant impact on school satisfaction. Accordingly, it can be concluded that the pattern of school satisfaction explicate the social cognitive determinants of school satisfaction, and we can use it to promote school satisfaction and/or enhance the health and well-being of pupils at school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • school satisfaction
  • social cognitive theory
  • high school students