تحلیل محتوای مؤلفه های هویت ملی در کتب آموزش زبان فرانسه دوره های راهنمایی، دبیرستان - پیش دانشگاهی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

2 کارشناس ارشد زبان فرانسه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هویت ملی را می توان بالاترین سطح هویت جمعی، و عاملی در راستای وحدت و انسجام ملی در درون جامعه دانست. یکی از عوامل بسیار مهم در انتقال و حفظ هویت ملی به نسل جوان، نظام آموزش و پرورش و یکی از طرق اشاعة این مهم، حضور مؤلفه های هویت ملی در برنامة درسی مدارس است. پژوهش حاضر با هدف بررسی حضور مؤلفه های هویت ملی در کتاب های زبان فرانسه در دوره های راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی انجام شده است. روش تحقیق اسنادی و با استفاده از تکنیک تحلیلی کمّی و کیفی صورت پذیرفته است. در این تحقیق، این مؤلفه ها در ابعاد ملی، فرهنگی، مذهبی، جغرافیایی، سیاسی، قومی و خرده فرهنگ ها و نمادهای ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که محتوای کتاب های درسی زبان فرانسه در ایران، به گونه ای متعادل و متوازن به بیان شاخص های هویت ملی نپرداخته اند و تنها گاه در یک یا چند کتاب شاهد عدم حضور یک یا چند بُعد از ابعاد هویت ملی هستیم. به علاوه، مؤلفه های هویت ملی در کتاب های دورة دبیرستان- پیش دانشگاهی پررنگ تر از دورة راهنمایی است، هرچند که حضور این مؤلفه ها در دورة راهنمایی انسجام و روند پیوسته تری دارد. بنابراین ضروری است محتوای کتاب های درسی زبان فرانسه پیش از آموزش فراگیر، از منظر مؤلفه های هویت ملی مورد بازنگری قرارگیرند تا زمینة مناسبی برای رشد هویت ملی نسل جوان فراهم گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of national identity components in French education textbooks at guidance school, high school and pre-university levels

نویسندگان [English]

  • Seyyed Bahnām Alavi Moghaddam 1
  • Zahrā Dāvarpanāh 2
1 (PhD), Organization for Educational Research and Planning
2 MA at French Language and Literature from Allāme Tabātabāyi University
چکیده [English]

National identity is considered as the highest level of community identity and it is a factor of national unity in the society. One of the important systems influential in national identity protection and transmission to youth generation is the education system of a country which can insert the national identity components in the contents of nationwide textbooks. The purpose of this research was to study the amount of national identity components in French education textbooks at guidance school, high school and pre-university levels in Iran. The research method was documentary and was done by quantitative and qualitative analytical techniques .In this study, the identity components like nation, culture, religion, geography, politics, ethnics, subcultures and national symbols have been considered. The results showed that Iranian French education textbooks did not use identity components in a balanced and homogenous way in the mentioned textbooks, and sometimes some of the mentioned components in the French education textbooks could not be seen. At pre-university and high school levels, there are more identity components in the textbooks than at guidance school level, whereas there is more cohesion in the presentation of national identity components at guidance school level. It is necessary to revise the content of French education textbooks from the viewpoint of national identity to prepare a good youth national identity improvement through these textbooks.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • French Language Teaching
  • National Identity
  • content analysis
  • Guidance School and High School Levels