ارزیابی عملکرد دبیرستان های منطقه 5 آموزش و پرورش با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها

نویسندگان

1 کارشناس ارشد و دبیر آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

2 کارشناس مسئول متوسطه نظری آموزش‌و‌پرورش منطقه

3 مدیر دبیرستان سرفراز، آموزش‌و‌پرورش منطقه 5 تهران

چکیده

مؤسسات و سازمان ها و دستگاه های اجرایی با هر مأموریت، رسالت، اهداف و چشم اندازی که دارند نهایتاً در یک قلمرو ملی یا بین المللی عمل می کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذی نفعان هستند. در نظام آموزش و پرورش نیز دبیرستان ها از این قاعده مستثنا نیستند. منظور از ارزشیابی عملکرد، فرایندی است که به وسیلة آن دستگاه مورد نظر و کارکنان آن در فواصل معینی و به طور رسمی، مورد ارزیابی قرار می گیرد.  در سه دهه اخیر الگوهای مختلفی برای ارزشیابی آموزشی تدوین و ارائه شده است که یکی از بهترین آن ها مدل تحلیلِ پوششی داده هاست که در آن از مدل های ریاضی تحقیق در عملیات استفاده می شود. این مدل ها مجموعه ای از فعالیت های آموزشی پژوهشی و خدماتی را به عنوان شاخص های ورودی و خروجی در نظر می گیرند و باتوجه به میزان اهمیت و تأثیرگذاری هر یک از شاخص ها در مجموعة عملکرد، نسبت مجموع موزون خروجی ها بر مجموع موزون ورودی ها به عنوان میزان کارایی واحدهای تصمیم گیرنده محاسبه می شود. در این مقاله با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، کارایی 15 واحد آموزشی در دوره دبیرستان در منطقه 5 آموزش و پرورش تهران مورد ارزیابی قرار گرفته که در دو حالت بازدهی به مقیاس ثابت و بازدهی به مقیاس متغیر محاسبات انجام پذیرفته است که نتایج به دست آمده از محاسبه کارایی نشان می دهد که از مجموع 15 دبیرستان مورد بررسی در 8 دبیرستان با کارایی و در 7 دبیرستان با ناکارایی مواجه می باشیم. همچنین رتبه بندی کارایی دبیرستان های منطقه 5 آموزش و پرورش، نقاط ضعف و قوت هر یک از گروه ها و وضعیت استفاده از منابع نیز بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance evaluation of Tehran’s 5th educational district’s high schools using Data Envelopment Analysis

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Roohi 1
  • Fezeh Bāgheri Garmāroudi 2
  • Fātemeh souri 3
1 High school Teacher, Tehran’s 5th educational district
2 High school Expert at Tehran’s 5th educational district
3 High school Principal at Tehran’s 5th educational district
چکیده [English]

The aim of the present research was to predict language academic achievement (Persian, English, and Arabic) of high school students by academic optimism and self – management strategies of teachers. For this purpose 295 teachers (171 males and 124 females) were chosen based on a stratified random sampling method from two educational districts in Ardabil. The research tools included teacher academic optimism questionnaire (Woolfolk Hoy, et al, 2008) and the self-management strategies questionnaire based on Selection, Optimization and Compensation (SOC) model. Also, the average score of the final exams of Persian, English, and Arabic language of students of each teacher’s class was considered as the criteria for their academic achievement. The results of the stepwise regression showed that the teachers’ self-management strategies and their academic optimism correlated with academic achievement of students and they were able to predict the variance of academic achievement of students. There was no significant difference in academic optimism and self- management strategies of male and female teachers. In general, findings indicated that the students, whose teachers had more academic optimism and self – management strategies have higher academic achievement scores. 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-management Strategies
  • Teacher Academic Optimism
  • academic achievement