تأثیر آموزش مستقیم مهارت های تفکر با مدل هالپرن بر مهارت تفکر انتقادی دانش آموزان دورة متوسطه

نویسندگان

1 روان شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش مستقیم مهارت های تفکر با مدل هالپرن بر مهارت تفکر انتقادی دانش آموزان دبیرستانی است. روش تحقیق از نوع روش نیمه تجربی و طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون بوده است. آزمودنی ها شامل 56 دانش آموز اول دبیرستان شهر یاسوج بودند که 28 نفرشان به عنوان گروه آزمایش، برای آموزش مستقیم مهارت های تفکر، و 28 نفرشان به عنوان گروه شاهد، برای آموزش با برنامة جاری مدرسه، انتخاب گردیدند. ابتدا، پرسش نامة تفکر انتقادی واتسون و گلیزر توسط دانش آموزان دو گروه آزمایش و کنترل تکمیل گردید. در گروه کنترل برنامه درسی معمول مدرسه اعمال شد اما در گروه آزمایش از همان جلسة اول دانش آموزان به پنج گروه 6 5 نفره تقسیم شدند و به مدت ده جلسه خرده مهارت تفکر انتقادی را به صورت مستقیم آموزش دیدند. برای این منظور براساس مدل هالپرن برای گروه های دانش آموزان یک مسئله از زندگی واقعی شان مطرح شد. سپس فرصت کافی برای تفکر و تأمل به آن ها داده شد و در ادامة جلسه اعضای گروه ها پاسخ های خود را برای کلاس مطرح کردند و گروه هایی که پاسخ های درستی دادند، مورد تشویق قرار گرفتند. در پایان هر جلسه در یک برگه محتوای مربوط به هر مهارت به دانش آموزان به صورت روشن و آشکار ارائه و توضیح های لازم داده شد. ابزار به کار گرفته شده در پژوهش، آزمون تفکر انتقادی واتسون ـ گلیزر بوده و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش مستقیم مهارت های تفکر انتقادی موجب افزایش مهارت های تفکر انتقادی در گروه آزمایش شد. اهمیت مهارت های تفکر برای کسب موفقیت تحصیلی در مقطع دبیرستان و همچنین در محل کار، بعد از تحصیل در دورة متوسطه، و زندگی روزمره باعث می شود که استفاده از روش های مکمل آموزش ضرورتی روشن باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of thinking skills’ direct teaching -using Halpern’ model- on critical thinking skills of high school students

نویسندگان [English]

  • Rahim Badri Gargari 1
  • Moslem Azarbakhsh 2
  • Mohsen Taghizadeh 2
1 (PhD) , University of Tabriz
2 MA student at Curriculum Planning, University of Tabriz
چکیده [English]

The development of critical thinking skills is often considered as the most important reason for formal education because the ability to think critically is essential for success in the contemporary world, where the rate at which new knowledge is created is rapidly accelerating. Given the fact that adolescence is recognized by brain researchers as optimal for the development of higher order cognitive processes, we focused on critical thinking instruction designed for high school students. The aim of this study was to determine the effect of direct teaching of thinking skills-using Halpern’model- on critical thinking skills of high school students. Participants were 56 high school students from Yasooj, of which 28 students were selected as the experimental group to receive the direct teaching of thinking skills and 28 students who received the traditional teaching were selected as the control group. First, the Watson Glaser Critical Thinking Test was distributed among experimental and control groups. Current school curriculum was implemented in the control group, but students of experimental group were divided into five sub-groups (each group containing 5-6 students) and they were directly instructed the critical thinking sub-skills. For this purpose- using Halpern’ model- the experimental sub-groups of students were presented a problem from their real life. Then, the students were given ample opportunity for reflection and contemplation. In the following session, members of the class discussed their answers and groups who gave the correct answers, were encouraged. The research instrument was the Watson-Glaser Critical Thinking Test (WGCTA) and ANCOVA was used to analyze the data. The results revealed that direct teaching of thinking skills enhanced the experimental groups’ critical thinking skills. These results provided robust evidence that explicit instruction is an effective method of teaching critical thinking skills to high school students. The importance of thinking skills for high school success, as well as success in the workplace, post-secondary education, and everyday life makes the necessity of supplementary methods of instruction clear. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical thinking skills
  • Direct Teaching
  • Halpern’ Model
  • high school students
  • Watson-Glaser Critical Thinking Test