بررسی و تحلیل معیارهای طراحی فضای آموزشی موجود در مراکز پیش دبستانی و دبستان و تنظیم آن ها براساس معیارهای برنامه ریزی چند بعدی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد گروه آموزش‌و‌پرورش دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل معیارهای طراحی فضای آموزشی موجود در مراکز پیش دبستانی و دبستانی و تنظیم آن ها براساس برنامه ریزی چندبعدی است. در این راستا، از هر دو روش کیفی و کمّی بهره گیری شده است. جامعة آماری این مطالعه اسناد و مدارک موجود دربارة استانداردهای فضای آموزشی و معیارهای برنامه ریزی چندبعدی بوده است و در بعد کمی، از روش نمونه گیری تصادفی ساده در 20 مرکز پیش دبستانی و دبستان ناحیه 3 شهرستان کرج استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل چک لیست محقق ساخته است. در این مطالعه، برای تحلیل داده های کیفی، از فراوانی و نمودار و داده های کمی آزمون t مستقل استفاده شده است. در جهت مستندسازی این پردازش از مراکزی که این برنامه ریزی را به کار گرفته بودند مشاهده به عمل آمد. نتیجه اینکه اضافه نمودن این معیارها به استانداردهای فیزیکی در طراحی فضا نه تنها می تواند بسیاری از محدودیت های آموزشی در فضاهای غیر استاندارد کنونی را به اتکای برنامه ریزی پوشش دهد، بلکه از ضرورت های طراحی فضای آمورشی مبتنی بر مباحث جدید در حوزة طراحی فضای آموزشیِ این پژوهش به شمار می رود. نکته قابل تأکید حاصل از پژوهش، اهمیت توجه به قابلیت های کاربست برنامه ریزی چندبعدی برای استفادة بهینه از امکانات و محدودیت های فیزیکی و غنی نمودن فرصت های یادگیری از منظر اهمیت برنامه ریزی در طراحی فضای آموزشی بود. مراکز پیش دبستانی علیرغم محدودیت های فضای فیزیکی، براساس برنامه ریزی چندبعدی، موفق به پرورش مهارت ها (معیارهای موجود) در کودکان شده بودند که در سایر مراکز به ویژه دورة ابتدایی امکان آن فراهم نشده بود. این یافته ها رابطة بین معیارهای طراحی فضای آموزشی براساس برنامه ریزی چندبعدی در دورة پیش دبستان را معنادار و مثبت نشان داد ولی در دبستان ها این فضای آموزشی چندان مبتنی بر برنامه ریزی چندبعدی نیست؛ یعنی یا معیاری را که  براساس برنامه ریزی چندبعدی تعریف شده ندارد و یا حضور آن به صورت موردی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and analysis of criteria for designing the pre-school centers and primary schools’ available educational spaces and their adjustment with the criteria of multi-dimensional curriculum

نویسندگان [English]

  • Mahdi Safari 1
  • Farkhonde Mofidi 2
1 MA at Primary School Education from Allame Tabatabaei University
2 (PhD), Allame Tabatabaei University
چکیده [English]

The present study aims to explore and analyze criteria for designing the pre-school centers and primary schools’ available educational spaces and their adjustment with the criteria of multi-dimensional curriculum. So, this study benefitted from both qualitative and quantitative approaches. The statistical population of the qualitative part of the study consisted of the available documents for these standards and as for the quantitative investigation, all the pre-school centers and primary schools of the 3rd educational district of the city Karaj that used the multi-dimensional curriculum. Using the random sampling method, 20 pre-school centers and primary schools at the 3rd educational district of the city Karaj were selected as the research sample. The research instrument included a researcher-made checklist. The qualitative data was analyzed using frequency and chart and the quantitative data was analyzed using independent samples t-test. In order to document this process, the centers which applied this curriculum were observed. The results showed that adding these standards to the physical ones can cover many of the educational limitations in the present non-standard spaces by virtue of the curriculum and also it serves as a must in the educational space designing, based on the new areas of the present study. What is emphasized in this study is to consider the capacities of multi-dimensional curriculum for the optimal use of physical facilities and limitations as well as enrichment of learning opportunities through the lens of planning in educational space design. In spite of the physical space limitations, pre-school centers, based on multi-dimensional curriculum have been successful in developing skills in children, which other centers especially primary schools were not able to do so. The findings revealed a meaningful and positive relationship between the criteria for designing the educational spaces based on the multi-dimensional curriculum at the pre-school level , however, as far as the primary school is concerned, the space is not so based on the multi-dimensional curriculum i.e., either it does not have the criteria defined based on the multi-dimensional curriculum, or its use is rare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Space
  • Pre-school and Primary School
  • Multi-dimensional Curriculum