نگاهی انتقادی و تحلیلی به سیر تاریخ ادبیات مدارس از سال 1370 تا 1390

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دفتر تألیف

3 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تاریخ ادبیات در معنای ظاهر، تاریخِ متون ادبی ـ نظم و نثرـ است اما در واقع باید آن را تاریخ و سیرِ اندیشه و تفکر دانست که در قالبِ شعر و نثر جلوه نموده است. تاریخ ادبیات فارسی، پیوستگی تنگاتنگی با تاریخ اندیشه و افکار و آرا در ایران دارد، اما این پیوستگی همواره نادیده، انگاشته شده است.  در دو دهة  هفتاد و هشتاد، یعنی دو دهة اخیر، تغییراتی تقریباً اساسی در کتاب های تاریخ ادبیات مدارس روی داده است؛ متفاوت از واحدهایی که تا سال 1372 در مدارس تدریس می شد. در این مقاله، ما سعی کردیم ابتدا این تغییرات را انعکاس دهیم و سپس به بررسی نقاط ضعف و قوت این درس بپردازیم و در آخر کتاب های تاریخ ادبیات این دو دهة مدارس را با تاریخ ادبیات های سال های گذشته مقایسه کنیم.  در این مقاله، تمام نگاه ها به سمت کاربردی شدن درس تاریخ ادبیات، کشانده شده است تا زمینه ای برای بیرون بردن این درس از حالتی خشک و ایستای، و تبدیل آن به ساعت تحلیل عملی محتوا و نقد کاربردی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critical and analytic insight into the trend of history of literature in Iran’s schools from 1991 up to 2011

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Atrafi 1
  • Fereydoon Akbari Sheldare 2
  • Maryam Haqshenās 3
1 (PhD), Allame Tabatabaei University
2 (PhD), Organization for Educational Research and Planning
3 MA at Persian Language and Literature in Allame Tabatabaei University
چکیده [English]

History of literature is apparently the history of literary texts, i.e. poem and prose, but in fact, it is the history and trend of thought and reflection which appears in the form of poetry and prose. History of literature in Iran is closely related to the history of thoughts and opinions. This relationship has always been absent in our history of literature. In the late seventies and eighties, rather fundamental changes occurred in the history of literature as there was a history of literature different from the one taught in schools up to 1993. So, first we tried to reflect the changes, then to examine the strengths and weaknesses of this course in the two decades and finally our effort focused on the comparison of history of literature of these two decades with the one in the last years. In this article, it was attempted to lead attentions to the fact that history of literature should be an applied course, and it could provide a background for changing it from a static and dull course into an applied, analytic and critical one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of Literature
  • high school
  • textbook
  • Content Periodization and Organization