اثربخشی الگوی تفکرانتقادی پاول بر گرایش به تفکرانتقادی و مهارت های زندگی دانش آموزان با توجه به نقش تعدیلی سبک های تفکر واگرا و همگرا

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز yahoocom

3 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی الگوی تفکر انتقادی پاول بر گرایش به تفکر انتقادی و مهارت های زندگی با توجه به نقش تعدیلی سبک های تفکر همگرا و واگرا بود. به این منظور به شیوة هدفمند و غربالگری با استفاده از پرسش نامة کلب از بین440 دانش آموز ، 120 نفر انتخاب و در چهار گروه30 نفری به صورت تصادفی ، دوگروه آزمایش و کنترل (همگرا- واگرا) جایگزین شدند. پرسش نامة تفکر انتقادی کالیفرنیا و مهارت های زندگی به عنوان پیش آزمون توسط گروه ها تکمیل شد. برای گروه آزمایش طی10جلسه مهارت های زندگی (همدلی ، روابط بین فردی ، مقابله با هیجانات ، تفکر انتقادی خلاق ، حل مسئله ، خود آگاهی هیجانی ، تصمیم گیری ، ارتباط مؤثر و مقابله با استرس) با الگوی پاول و برای گروه های کنترل با روش سخنرانی آموزش داده شد. سپس از گروه ها پس آزمون به عمل آمد و داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد: استفاده از متغیر تعدیل کننده موجب می شود که:  1. گروه همگرای آزمایش در عملِ منظم، گرایش به موقعیت حل مسئله و تحلیلی بودن؛ و گروه واگرای آزمایش در حقیقت جویی و کنجکاوی بالاترین نمرات را به دست آورند؛ و 2 .گروه همگرای آزمایش در تصمیم گیری و ارتباط مؤثر؛ و گروه واگرای آزمایش در همدلی، تفکر انتقادی و خلاق بالاترین نمره را کسب کنند. نتیجه: سبک های تفکر (واگرا- همگرا) قادرند اثرات آموزش تفکرانتقادی بر گرایش به تفکر انتقادی و مهارت های زندگی را تعدیل کنند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Paul’s critical thinking model on students’ critical thinking disposition and life skills with regard to the moderating role of divergent and convergent thinking styles

نویسندگان [English]

  • Touraj Hāshemi 1
  • Mansour Bayrāmi 1
  • Rahim Badri 1
  • Mirmahmoud Mirnasab 2
  • Mortezā Razaviyān Shād 3
1 (PhD), University of Tabriz
2 (PhD), University of Tabriz, yahoocom
3 (PhD), University of Tabriz
چکیده [English]

The aim of this study was the investigation of effectiveness of Paul’s critical thinking model on critical thinking disposition and life skills with regard to the mediating role of divergent and convergent thinking styles. The research population consisted of 440 students and the research sample included 120 students who were selected using purposeful sampling method and screening by Kolb’s learning styles inventory. Then, they were randomly divided into 4 groups (30 students in each group), including 2 experimental (divergent and convergent) and two control (divergent and convergent) groups. All 4 groups completed the California critical thinking disposition and life skills questionnaire as pre-test. Ten life styles were instructed to experimental groups, using Paul’s model and control groups were instructed using lecture method. Then, all groups took part in the post-test and finally the data was analyzed. The results showed that the use of moderating variable (convergent and divergent thinking styles) leaded in: 1. Getting the highest score in systematic function, disposition to problem solving situation and being analytic by the experimental convergent group (ECG); and getting the highest score in truth seeking and being inquisitive by the experimental divergent group (EDG).2. Getting the highest score in decision making and effective communication by the ECG; and getting the highest score in empathy, critical and creative thinking by the EDG. It could be concluded that the moderating variable could moderate the effect of instructing critical thinking, using Paul’s model on critical thinking disposition and life skills of students.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • Reflective Teaching Method Questionnaire
  • Education System of Iran
  • Secondary Level