اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر بهبود مهارت های مطالعه و تعلّل ورزی دانش آموزان

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی؛

2 دانشجوی دکترای روان‌شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیارگروه روان‌شناسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون؛

4 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر بهبود مهارت های مطالعه و تعلل ورزی دانش آموزان پسر بود. این پژوهش به شیوۀ آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ دانش آموزان پسر دورۀ متوسطۀ شهرستان نورآباد (دلفان) در سال تحصیلی 92-91 بود. نمونۀ پژوهش شامل 400 نفر از دانش آموزان پسر دورۀ متوسطه بود که از میان مدارس این شهرستان به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند (برای هر گروه 25 نفر)؛ بدین صورت که از بین 400 دانش آموز 50 نفر از دانش آموزانی که 2 انحراف نمره بالاتر در مقیاس تعلل ورزی دریافت کرده بودند به صورت تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی نیز در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامۀ مهارت های مطالعه و تعلل ورزی استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) نشان داد که آموزش راهبردهای مدیریت زمان بر بهبود مهارت های مطالعه و تعلل ورزی دانش آموزان مؤثر بوده است (0/01>P). از آنجا که آموزش مهارت های مدیریت زمان می تواند بر ایجاد اعمال و بینش های نو و اصیل تأثیر مهمی داشته باشد، و با توجه به این که زمان یک منبع محدود به شمار می آید لزوم مدیریت آن به خصوص در محیط های آموزشی و برای دانش آموزان از اهمیت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of time management skills’ training on study skills and procrastination of students

نویسندگان [English]

  • Hasan Mohmoudiān 1
  • Mohammadjavād Bagyān Koolemarz 2
  • Moslem Abbāsi 3
  • Abāzar Ashtari Mehrjerdi 4
1 PhD Candidate at Allāme Tabātabā’i University
2 MA in Clinical Psychology at University of Mohaghegh Ardabili
3 (PhD), Salman Farsi University of Kazerun
4 PhD Candidate and Tehran University
چکیده [English]

The purpose of the present study was to examine the effectiveness of time management skills’ training on enhancing Study Skills and decreasing the procrastination of students. It was a Quasi-experimental research with pre- and post-test design with control group. The statistical population included Middle school boys in Delfan city in the academic year 1391-92. The participants included 400 Middle school male students from among the male students in Delfan city who were selected through the cluster random sampling method. Then, they were assigned to control and experimental groups (25 students in each group). From among the 400 student, 50 students who had received more than 2 SD score on the scale of procrastination were selected randomly and then they were assigned to control and experimental groups. To collect the data, Study Skills Inventory and Procrastination Inventory were used. The results of multivariate analysis of covariance (MANCOVA) showed that time management skills’ training was effective on enhancing Study Skills and decreasing the procrastination of students (P<0/001). Due to the fact that time management skills’ training can have a significant impact on developing new and original insights and considering the fact that time is a limited resource, the necessity of  time management, particularly at educational settings is of great importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time Management Skills’ Training
  • Study Skills
  • procrastination
  • Students