تجارب تربیتِ اخلاقی کارگزاران نظام تربیت رسمی و عمومی در دورة ابتدایی (دبستان)

نویسنده

چکیده

این پژوهش با هدف شناخت فهم کارگزاران نظام تربیت رسمی و عمومی دورة ابتدایی از تربیتِ اخلاقی انجام شده است. روش این تحقیق کیفی است و از طریق55 مصاحبة نیمه ساختارمند با کارگزاران (معلم/مدیر/معاون/مربی) و مشاهدات کیفی از دوازده مدرسة ابتدایی دخترانه و پسرانه شهر تهران اطلاعات مورد نیاز آن جمع آوری شده است. اطلاعات به دست آمده با روش تحلیل محتوای کیفی، تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که آنچه در مدارس ابتدایی با عنوان تربیتِ اخلاقی از منظر تجارب کارگزاران صورت می گیرد «شبه تربیتِ اخلاقی» است که دارای چهار ویژگی «ضعف در توجه به بعد توانایی های شناختی در اخلاق»، «تأکید بر روش الگویی و تقلید»، «اقتدارگرایی» و «تأکید بر روش های تأییدی (پاداش و تنبیه)» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the practitioners’ experiences of moral education in public and formal education system at primary schools

چکیده [English]

The purpose of this research was to cognize the understanding of practitioners from moral education in public and formal education system at primary schools. It was a qualitative research. Data was gathered by fifteen semi-structured interviews with practitioners—teachers, principals, assistants, and tutors and observation of twelve schools as well. Data was analyzed using qualitative content analysis method. The Results showed that whatever is done with the title of moral education is pseudo/semi-moral education based on practitioners’ views which have four characteristics: Lack of attention to the cognitive domain, Emphasis on modeling and imitation, authoritarianism and emphasis on punishment and reward methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral education
  • Formal and Public Education System
  • Primary School
  • Pseudo/Semi Moral Education