آسیب شناسی و تحلیل کارکردهای تربیتی هنر در کتب درسی قبلی و تازه تألیف هنر پایۀ هفتم

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمان

2 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش تبیین ضابطه هایی برای شناخت هنر و کارکردهای آن در تعلیم وتربیت و مواجهة درست با آن و سپس تحلیل محتوای کتاب هنر قبلی و کتاب تازه تألیف پایة هفتم و مقایسه این دو کتاب بر اساس این کارکردها بود. در زمینه تبیین ضابطه ها با رویکردی استنتاجی این نتیجه حاصل شد که کارکردهای هنر در تعلیم وتربیت در سه سطح قابل بررسی است. سطح بنیادین که شامل مؤلفه های اصلی هنر یعنی خلاقیت، احساس و هوش است. سطح میانی که شامل مؤلفه های تولید، نقد و ارزیابی است و سطح فرعی که شامل مؤلفه هایی چون تربیت ابعاد اخلاقی، اجتماعی، دینی و ارتباطی می باشد. اکنون، در قسمت دوم این مقاله که به آسیب شناسی کتب هنر با توجه به این سطوح و ضابطه ها پرداخته است، با روش تحلیل محتوای توصیفی این نتیجه به دست آمده است که در کتاب قبلی هنر پایة هفتم، سطح اول که دربردارنده خصایص اصلی هنر بوده و بیشترین اهمیت را دارد و سطح سوم که مد نظر سند برنامة درسی ملی است به کلی نادیده گرفته شده و تنها به سطح دوم پرداخته شده بود، اما در کتاب تازه تألیف این وضعیت معکوس شده و به سطوح اول و سوم به طور مناسب توجه شده است. در نتیجه پرداختن به سطح دوم، که همان قواعد آفرینش اثر هنری است، در کتب جدید نادیده گرفته شده است؛ لذا توجه به بازنگری مجدد کتاب هنر به منظور تحقق خصیصة دوم ضروری است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathological analysis of the art educational functions in the 7th grade previous and new textbooks

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Pour Karimi Havoshki 1
  • Ali Karimi Gilde 2
  • Hojjat Hasani 3
1 (PhD), Kharazmi University (Kerman Branch)
2 PhD Candidate in Philosophy of Education at Tarbiat Modares University
3 MA in Curriculum Studies at University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this research was to explicate the criteria of recognition and proper encounter with art and its functions in education and then comparing and analyzing the content of 7th grade previous and new art textbooks, based on these criteria. Using an inductive approach, it became clear that the functions of art in education can be studied at three levels. The substantive level includes major art components, that is, creativity, impression and intelligence. The median level includes producing, criticizing and assessment. The derivative level includes components such as moral, social, religion and communicative education. At the second part of this paper, we pathologically analyzed the 7th grade art textbooks with regard to these levels and criteria, using a descriptive content analysis method. It became clear that the components of first and third levels had been ignored in the old textbooks. But in the new textbooks, this situation has been reversed. As a result, attention to the second level components has been ignored in the new textbook. Therefore, it is necessary to review the new textbook and to consider the second level components. 

 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • art
  • the 7th Grade Art Textbook
  • Educational Applications of Art
  • content analysis