ارزشیابی برنامۀ درسی اجراشده و کسب شده رشتۀ مکانیک خودرو، شاخۀ فنی وحرفه ای

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

برای ارزشیابی رشتة مکانیک خودرو تعداد 233 فارغ التحصیل، 357 هنرجو، 69 هنرآموز و 25 مدیر و معاون از 16 هنرستان از پنج استان خراسان رضوی، قم، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و خوزستان انتخاب شدند و ارزشیابی از طریق آن ها انجام گرفت. داده های گردآوری شده به وسیله پرسش نامه و چک لیست با استفاده از روش های آماری توصیفی تحلیل شدند. برخی از مهم ترین یافته های پژوهش به شرح زیر خلاصه شده است: - عملکرد هنرجویان در دروس مختلف به ویژه درس های عمومی و نظری تخصصی و پایه نامطلوب است. - خانواده های هنرجویان و فارغ التحصیلان این رشته عمدتاً به طبقة اجتماعی و اقتصادی پایین جامعه تعلق دارند. - 7/22 درصد فارغ التحصیلان توانسته اند شغلی به دست آورند، اما مشاغل حدود 58 درصد این افراد ارتباطی با آموخته ها و رشتة تحصیلی شان ندارد. - مشاغل بیشتر شاغلان موقت و روزمزد است، لذا عمدتاً حقوق و درآمد پایینی دارند و از رضایت شغلی کافی برخوردار نیستند. - وضعیت معیشتی، رفاهی و درآمد هنرآموزان مطلوب نیست و کاستی هایی در دانش، مهارت ها، صلاحیت آن ها وجود دارد و انگیزه و رضایت شغلی کافی ندارند. لازم است تدابیری جهت بهبود اجرای برنامه و در نتیجه تحقق اهداف تعیین شده و تأمین نیاز جامعه به نیروی انسانی در این زمینه اندیشیده شود و اقدامات عملی برای بهبود ورودی ها و کیفیت مهارت و اشتغال به ویژه اشتغال مرتبط فارغ التحصیلان انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of implemented and achieved curriculum of auto mechanic major (a branch of technical and vocational education)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Barzegar 1
  • Hasanreza Zeinabadi 2
1 PhD Candidate at Kharazmi University
2 (PhD), Kharazmi University
چکیده [English]

In order to evaluate auto mechanic curriculum, 233 graduates, 357 students, 69 teachers and 25 principals and school assistants of 16 schools in 5 provinces including Khorasan-e-Razavi, Qom, Kermanshah, Chahar Mahal-o-Bakhtiari and Khuzestan have filled in the questionnaires and checklists. The data have been analyzed using descriptive statistical methods. Some of the most important results of this research have been summarized below:

The performance of students in various courses, particularly general and specialized theoretical courses was undesirable. Here, students and graduates’ families mainly belonged to lower socio-economic class. % 22.7 of graduates could get a job. The jobs of %58 of them did not have relation to their discipline. Most of them had temporary job and they were daily workers. Their salary was low and they were not satisfied with their jobs. Their livelihood, welfare and salary were not desirable. There was shortcoming in their knowledge, skills and competencies and there was lack of motivation and job satisfaction. So, it is necessary to look for solution to improve implementation and to achieve goals, to provide human resources and to get high quality skills and occupation for graduates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auto Mechanic Major
  • Technical and Vocational Education
  • evaluation
  • implemented curriculum
  • achieved curriculum