فراتحلیل اثربخشی روش های تدریس گروهی بر انواع شاخص های شناختی، عاطفی و اجتماعی فراگیران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

2 دانشیار روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

  طی چند دهۀ گذشته روش های آموزش گروهی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. وجود پژوهش های متعدد در این حوزه لزوم انجام یک فراتحلیل، یا پژوهش ترکیبی در این حوزه را مورد تأکید قرار می دهد. پژوهش حاضر با روش فراتحلیل و با هدف ترکیب پژوهش های انجام شده در زمینه تأثیر روش های تدریس گروهی (مشارکتی و بحث) بر شاخص های شناختی، عاطفی و اجتماعی فراگیران انجام شده است. جامعة آماری پژوهش شامل مطالعات در دسترس مرتبط بود که در فاصلة سال های 1370 تا 1392 در داخل کشور به صورت مقالة تمام متن، پایان نامه و طرح پژوهشی در پایگاه های اطلاعاتی و کتابخانه های دانشگاه ها یا مراکز دولتی در دسترس بود. بر اساس ملاک های ورود و خروج و نیز تحلیل حساسیت 323 اندازه اثر از تقریباً 172 تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مربوط به اندازه اثر ترکیبی برای مدل اثرات تصادفی (0/643) به دست آمد. همچنین، نتایج نشان داد که این روش ها، به ترتیب، بر بازده های اجتماعی و شناختی تأثیر بیشتری می گذارند. یکی از نتایج دیگر این پژوهش بررسی اندازه اثر هر بازده به تفکیک شاخص های مربوط به آن بازده بود که در  این میان شاخص تفکر انتقادی برای بازده شناختی، شاخص عزت نفس برای بازده عاطفی و شاخص مهارت های شهروندی برای بازده اجتماعی دارای بیشترین اندازه اثر بود. یافته های این فراتحلیل دارای پشتوانة نظری و تجربی مکفی است و لزوم بازنگری و استفاده از این روش ها را در نظام آموزشی کشور موجّه می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of effectiveness of group teaching methods on learners’ cognitive, emotional and social indicators

نویسندگان [English]

  • Ayoub Feizy 1
  • Javād Mesrābādi 2
1 MA in Educational Research
2 (PhD), Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

Over the last few decades, group instructional methods have been the focus of many researchers. There are multiple studies on the effects of group instruction that highlighted a demand for a combination of research in this area. The method of the recent study was meta-analysis and the purpose of this study was combination of studies on the effects of group teaching methods (cooperative and discussion) on the learners’ cognitive, emotional and social indicators. The research population consisted of the available related studies which were conducted in Iran between 1370-1392, including full-text articles, theses and research projects in databases and libraries, universities or government agencies. Based on the inclusion and exclusion criteria, as well as sensitivity analysis, almost 323 effect sizes on 172 researches were investigated. The result for the combinational effect size was obtained 0.643 for the random effects model. Findings indicated that these methods have a more effect on social and cognitive outcomes, respectively. The other finding of this study was to determine the effect size for each outcome with separate indicators. It became clear that based on the critical thinking indicator for cognitive outcome, self-esteem indicator for emotional outcome, and citizenship skills indicator for social outcome had the largest effect sizes. The finding of this meta-analysis has an adequate theoretical and empirical support, and they emphasize to review and use these methods in the educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-Analysis؛Cooperative Learning؛Group Discussion؛Cognitive
  • Emotional and Social Indicators