کج فهمی های دانش آموزان در یادگیری مفاهیم الکتروشیمی در دبیرستان

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده علوم، گروه شیمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش شیمی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده علوم، گروه شیمی

3 عضو هیئت‌علمی دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی

چکیده

بر اساس نظریة ساختن گرایی، دانش آموزان هنگام ورود به هر مرحله یا موقعیت جدید آموزشی، در مورد موضوع آموزشی، با توجه به تجارب قبلی شان، دارای مجموعه ای از باورهای درس و غلط هستند، بنابراین در مورد موضوع جدید آموزشی نیز ممکن است تصورات نادرستی در ذهن آن ها شکل گیرد. آن دسته از تصورات دانش آموزان که با اصول علمی پذیرفته شده مغایر بوده یا در تناقض باشد و فراگیران به وسیله آن ها قادر به توضیح درست پدیده های علمی نباشند، "کج فهمی" یا مفاهیم جایگزین نامیده می شود. کج فهمی ها در یادگیری به ویژه یادگیری علوم اهمیت زیادی دارند. محققان زیادی در کشورهای مختلف کج فهمی های فراگیران در موضوعات مختلف را بررسی کرده اند. هدف این تحقیق تشخیص کج فهمی های دانش آموزان در یادگیری مفاهیم الکتروشیمی در دورة متوسطه است. برای این منظور از بین دانش آموزان دورة پیش دانشگاهی مناطق آموزشی مختلف شهر تهران در سال تحصیلی 87-1386 به طور تصادفی 331 دانش آموز از مناطق 2، 5، 6، 9 و 16 انتخاب شدند که شامل 141 نفر پسر و 190 نفر دختر بودند. به منظور شناسایی کج فهمی های رایج دانش آموزان از پرسش نامه ای حاوی هفت پرسش چهارگزینه ای و یک پرسش باز پاسخ استفاده گردید. پرسش ها دربرگیرندة مفاهیم اکسایش- کاهش، پتانسیل های الکترودی، مفهوم آند و کاتد، چگونگی کامل شدن مدار الکتریکی در سلول های گالوانی، الکترود استاندارد هیدروژن و نقش پل نمکی در سلول های الکتروشیمیایی بود. از تحلیل هر سؤال، کج فهمی های دانش آموزان در آن موضوع استخراج گردید. موارد شناسایی شده از کج فهمی های رایج دانش آموزان می تواند در بهبود روش های تدریس و تهیه محتوای آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on students’ misconceptions in learning high school electrochemistry concepts

نویسندگان [English]

  • Rasol Abdullah Mirzaie 1
  • Amrollah Kouhi Fayegh 2
  • Nematollah Arshadi 3
1 (PhD), Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 (PhD), Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
3 (PhD), Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

 

The theory of constructivism recognizes that students bring to any new learning situation a set of preconceptions based on their previous knowledge and experiences. Those preconceptions which are inconsistent with or different from the commonly accepted scientific consensus and the students are unable to adequately explain the observable scientific phenomena using them are defined as misconceptions. Several researchers in different countries have documented students’ misconceptions in electrochemistry. The purpose of the present study was to identify Iranian students misconceptions in learning electrochemistry. For this purpose, 331 students were randomly selected from five municipal districts of Tehran (namely, districts 2, 5, 6, 9, and 16) in the educational year 1386-87 (comparable to 2007-2008), including 141 male and 190 female students. The test contained 7 multiple-choice questions, consisting of a set of alternative answers, and 1 open-ended question. Also, the questions covered subjects such as the concept of oxidation-reduction, electrodic potentials, concept of anode and cathode, completion of electrical circuit in galvanic cells, standard hydrogen electrode, and the role of salt bridge in electrochemical cells. The results identified students’ new electrochemical misconceptions as well as some of those previously reported. The identification of common misconceptions of students can improve teaching methods and educational content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Misconception
  • Alternative Conception
  • Electrochemistry Education
  • Educational Content
  • Learning