تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه ـ    محور بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایۀ هفتم

نویسندگان

1 استادیار برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دکترای برنامه‌ریزی درسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش علوم تجربی با رویکرد زمینه ـ    محور بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایة هفتم بوده است. روش پژوهش در این مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. جامعة آماری پژوهش شامل کلیة دانش آموزان پسر پایة هفتم دورة اول متوسطه شهرستان بهارستان (استان تهران) در سال تحصیلی 93- 1392 می باشد. حجم نمونه متشکل از 67 نفر دانش آموز پسر پایة هفتم بود که 33 نفر آن ها گروه آزمایش و 34 نفر گروه گواه بودند و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری این پژوهش شامل آزمون هوش ریون و آزمون پیشرفت تحصیلی (دانشی، مهارتی و نگرشی) بر اساس مطالب درس علوم تجربی پایة هفتم بود. در ابتدا از هر دو گروه آزمایش و گواه، پیش آزمون پیشرفت تحصیلی به عمل آمد، سپس متغیر آزمایشی (آموزش زمینه ـ    محور) در 12 جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد درحالی که گروه گواه با همان رویکرد مرسوم آموزش دیدند. در پایان، پس آزمون بر روی هر دو گروه انجام شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و در بخش استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی گروه آزمایشی که با رویکرد زمینه ـ    محور آموزش دیده بودند نسبت به گروه گواه که با رویکرد مرسوم آموزش داده شدند بیشتر و تفاوت بین میانگین های آن ها معنادار است. بنابراین می توان گفت که آموزش زمینه ـ    محور می تواند به عنوان یک رویکرد مناسب در تألیف کتب درسی و آموزش علوم تجربی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of teaching science with context-based approach on the 7th grade students academic achievement

نویسندگان [English]

  • Alireza Assare 1
  • Seyed Mohammadreza Emam Jom’e 2
  • Saeed Asadpour 3
1 (PhD), Shahid Rajaee Teacher Training University
2 (PhD), Shahid Rajaee Teacher Training University
3 MA Student in Curriculum Studies at Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

The aim of this study has been to evaluate the impact of teaching science with context-based approach on the achievement of seventh grade students in Baharestan city. It was a quasi-experimental study with pretest - posttest design. The research population consisted of secondary school 7th grade male students studying in the first semester of Baharestan city in 1392. The sample consisted of 67 7th grade male students who were selected based on access sampling method. They were divided into two groups of control (34 students) and experimental (33 students). Measurement tools used in the study included IQ test and achievement test (knowledge, skills and attitudes) based on 7th grade science course materials. At first, the achievement test was administered in both the experimental and control groups. Then, the experimental variable (context-based instruction) was trained to the experimental group for 12 sessions and finally the post-test was distributed in both groups. To analyze the data, descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (covariance) was used. The results showed that the experimental group who were trained with context-based approach has more achievement than control group who were trained with traditional approach. Also, there was a significant difference between the mean score of the two groups. Findings showed that teaching science with context-based approach had positive impact on attitudes, knowledge and skills of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Context-Based Teaching
  • Traditional teaching
  • Achievement
  • Science