تحلیل محتوایِ شناختیِ استعارۀ کارکردی در کتاب های درسی فارسی دورۀ ابتدایی

نویسندگان

1 استاد زبان شناسی همگانی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار زبان‌شناسی دانشگاه پیام نور

3   استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی (برنامه‌ریزی‌درسی)

4    دکترای زبان‌شناسی و  عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

این مقاله با هدف بررسی استعاره های کارکردیِ کتاب های درسی فارسی دورۀ ابتدایی، در چارچوب زبان شناسی شناختی، تحریر یافته و روش پژوهش آن توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. اهمیت این تحقیق در این است که چون استعاره یکی از مفاهیم انتزاعی مهم تفکر و زبان محسوب می شود؛ جهت آموزش آن، ابزار مهمی چون زبان- به این دلیل که بیش از هر عامل دیگری به پیشرفت فکری کودک کمک می کند- باید به شیوه ای علمی و مناسب در اختیار وی قرار گیرد. نتایج حاصل از مطالعه و بررسی داده ها نشان می دهد که کلیۀ انواع استعاره های کارکردی (وجودی، جهتی و ساختاری) در کتاب های فارسی دوم تا ششم دورۀ ابتدایی کاربرد دارند ولی در کتاب فارسی اول ابتدایی، تنها استعارۀ وجودی به کار رفته است. دیگر این که بیشترین میزانِ کاربرد استعاره های کارکردی به استعارۀ وجودی (97/4%) اختصاص می یابد. کاربرد بیشتر استعارۀ وجودیِ حجمی با 51/3 درصد نسبت به دیگر انواع استعاره های وجودی (تشخیص، شیء و ماده)، از دیگر نتایج این پژوهش است. از مهم ترین نتایج این تحقیق می توان به این نکته اشاره کرد که استفاده از استعارۀ وجودی باید در مراحل اولیه ای که دانش آموزان اطلاعات کمی در زمینه مفاهیم دارند، مورد استفاده قرار گیرد و سپس به تناسب سن، به دلیل افزایش رشد شناختی، از میزان آن ها کمتر شده و از استعاره های پیچیده تر استفاده گردد. همچنین از آنجا که پدیدۀ «تشخیص» از ویژگی های تفکر دانش آموزان ابتدایی محسوب می شود، استفاده مناسب از آن می تواند به آن ها، به ویژه در سنین پایین تر، کمک کند تا مفاهیم ناملموس، غیرمادی، مبهم و انتزاعی را راحت تر درک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive content-analysis of function metaphors in elementary school Farsi textbooks

نویسندگان [English]

  • Bahman Zandi 1
  • Bolgheis Roshan 2
  • Hosein Ghāsempour Moghaddam 3
  • Zahrā Bābasālāri 4
1 (PhD), Payāme Noor University
2 (PhD), Payāme Noor University
3   (PhD), Organization for Educational Research and Planning, Tehran
4   (PhD), Payāme Noor University
چکیده [English]

This paper is the result of a research with the aim of studying function metaphors in Farsi elementary school textbooks based on cognitive linguistics. The method of this research has been descriptive and qualitative content analysis. The importance of this study was due to the fact that metaphor is considered as one of the abstract concepts of thought and language. Language, as an important tool, can help childs intellectual development more than anything else; so scientific and reasonable method should be provided to teach it. In this study in order to achieve this goal, one of the latest views on the metaphor in cognitive linguistics framework was introduced. This study is geared toward studying the functional metaphors in all six grades Farsi textbooks at the elementary school level. The result showed that all functional metaphors (ontological, structural and orientational) are used in Farsi textbooks of the 2nd to 6th grades and in the 1st grade, only the ontological metaphor is used. Moreover, the ontological metaphor with the 97.4% frequency has the greatest use among the other kinds of functional metaphors. The great use of container metaphor (%51.3) among the other kinds of ontological metaphors (personification, object and substance) is another result of this study. The findings of this study could motivate the use of ontological metaphor in the early stages of education when the students have little information about concepts. Then, little by little, with increase in their cognitive development, the usage of this metaphor would be decreased. Moreover, because “personification” is considered as a tenant of child thought, suitable usage of it, especially in the younger age group, helps students to understand intangible, immaterial, vague and abstract concepts more easily.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Linguistics
  • Conceptual Metaphor
  • textbook
  • Farsi
  • Elementary School Level