دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 57، فروردین 1395 
تحلیل محتوایِ شناختیِ استعارۀ کارکردی در کتاب های درسی فارسی دورۀ ابتدایی

صفحه 7-22

بهمن زندی؛ بلقیس روشن؛ حسین قاسم پور مقدم؛ زهرا باباسالاری


فضای بومی سازی شده در کتب درسی آموزش زبان های خارجی

صفحه 47-70

زهرا داورپناه؛ سید بهنام علوی مقدم؛ بهار   اله دانه