دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 59، مهر 1395 
توسعۀ کاربست الگوی جدید مدیریت آموزش در آموزش علوم تجربی

صفحه 85-108

محمدرضا بهرنگی؛ رحیمعلی نصیری؛ آرش زبرجدی آشتی