بسترهای مناسب برای جبرورزی در دورۀ ابتدایی همراه با تحلیل محتوای جبر در کتاب های ریاضی دورۀ ابتدایی ایران بر اساس چارچوب پیشنهادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا آموزش ریاضی دانشگاه شهید بهشتی،

2 استادیار آموزش ریاضی دانشگاه شهید بهشتی و دانشیار آموزش ریاضی دانشگاه لیورپول جان مورس انگلستان،‌

چکیده

پژوهش هایی که حاکی از توانایی دانش آموزان دورۀ ابتدایی در زمینۀ جبر است، همراه با تحقیقاتی که مشکلات دانش آموزان دوره های بالاتر تحصیلی را در یادگیری جبر در برنامۀ درسی سنتی نشان می دهند، پدیدآورندۀ حوزه ای نوظهور به نام جبر ابتدایی شده اند. نحوۀ حضور جبر در دورۀ ابتدایی اصلی ترین چالش این حوزه است. مقالۀ حاضر با استفاده از ادبیات موجود در زمینۀ جبر مدرسه ای و جبر ابتدایی، چهار بستر را برای جبرورزی در دورۀ ابتدایی، مناسب پیشنهاد می کند. این چهار بستر عبارت اند از: مسائل کلامی، الگویابی، مفهوم سازی نماد تساوی و تعمیم قوانین حساب. این مقاله همراه با تشریح این زمینه ها، از آن ها به عنوان چارچوبی برای تحلیل محتوای جبر کتاب های ریاضی دورۀ ابتدایی بهره می گیرد. تحلیل محتوای کتاب ها حاکی از این است که علی رغم وجود موقعیت های بالقوۀ فراوان برای جبرورزی در این کتاب ها، این موقعیت ها غالباً به نفع جبرورزی استفاده نشده اند. این مقاله همچنین پیشنهاد هایی را  برای بازنگری محتوای کتاب بر اساس چارچوب پیشنهادی ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appropriate contexts for algebraization at primary school level, along with content analysis of Iranian primary school math textbooks based on the proposed framework

نویسندگان [English]

  • Leylā Khosrowshāhi 1
  • Amir Hossein Asghari 2
1 PhD Candidate in Math Education at Shahid Beheshti University
2 (PhD), Shahid Beheshti University
چکیده [English]

A number of recent researches which indicate the primary school childrens abilities in algebra, along with a variety of researches that show the upper grade students difficulties in traditional algebra curriculum, have led to the emergence of a newborn domain of inquiry, i.e., early algebra. The main challenge of early algebra is to find the appropriate way of including it in primary school math curriculum. Using the early algebra research literature, this paper suggests four appropriate mathematical contexts for algebraization at primary school level: word problems, patterning, conceptualization of equal sign and generalization of arithmetic rules. In this paper, while explaining these contexts, they would be used as a framework for the analysis of algebra content of primary school math textbooks. Content analysis of the textbooks showed that despite the several opportunities for algebraization in these textbooks, they were not used to the benefit of algebraization. Also, this paper presents some suggestions for the reviewing of the textbooks’ content based on the suggested framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Primary School Math Curriculum
  • Early Algebra
  • Word Problems
  • patterning
  • equality
  • Arithmetic Rules