بررسی کج فهمی های دانشجومعلمان رشتۀ علوم تجربی دربارۀ ماهیت تبخیر، سرعت تبخیر سطحی و فشار بخار

نویسنده

استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،

چکیده

هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی تصورات و کج فهمی های دانشجومعلمان علوم تجربی دربارۀ ماهیت تبخیر، سرعت تبخیر سطحی و فشار بخار است. مفاهیمی که هم در برنامۀ درسی مدارس و هم در زندگی روزانه اهمیت فراوانی دارند. تعداد 84 نفر از دانشجومعلمان در سال تحصیلی 94-1393 به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای از دو پردیس «دانشگاه فرهنگیان» در شهر تهران انتخاب شدند و در این مطالعه شرکت کردند. برای گردآوری اطلاعات، از یک آزمون تشخیصی حاوی پنج سؤال بازپاسخ استفاده شد و پاسخ های دانشجومعلمان در قالب توضیحات داده شده و همچنین شرکت در مصاحبۀ نیمه ساختاریافته (10 مورد) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بررسی پاسخ های داده شده به سؤال های پرسش نامه نشان داد که دانشجو معلمان علوم تجربی کج فهمی های زیادی در زمینه تبخیر، سرعت تبخیر سطحی و فشار بخار دارند و نمی توانند در بسیاری از موارد شبیه سازی شده، آموخته های خود دربارۀ مفاهیم پایه ای را به خوبی مورد استفاده قرار دهند. بر پایۀ این یافته ها ضرورت دارد تا در بازبینی برنامه های درسی و مواد آموزشی رشتۀ کارشناسی و کاردانی علوم تجربی، در سازمان دهی مفاهیم مرتبط با تبخیر، سرعت تبخیر، فشار بخار و مدل سازی آن ها در کتاب های درسی دقت بیشتری به عمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the prospective science teachers’ misconceptions about the nature of evaporation, evaporation rate, and vapor pressure

نویسنده [English]

  • Ābed Badriān
(PhD), Research Institution for Education, Tehran -Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the prospective science teachers misconceptions about the nature of evaporation, evaporation rate, and vapor pressure. These are concepts that are important not only in school science curricula, but also in daily life. A sample including 84 prospective science teachers who studied at two campuses of Farhangian College of Education in Tehran was selected and participated in the study in the 1393/94 academic year. To collect the data, a test comprising five open-ended diagnostic questions and semi-structured interviews were used. In addition, 10 students from the sample were interviewed to clarify their written responses and to further probe their understanding of the questions which were asked in the test. Findings showed that students have various and different conceptions about the nature of evaporation; evaporation rate, and vapor pressure and many of which have not been previously documented. In the light of the study, it can be suggested that when revising the college and undergraduate science education curricula and the instructional materials, further emphasis should be given to the terms evaporation, evaporation rate, and vapor pressure and its modeling in related course books.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Misconception
  • evaporation
  • Evaporation Rate
  • vapor pressure
  • Prospective Science Teachers