دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 58، خرداد 1395 
بررسی فلسفۀ علوم اجتماعی در رئالیزم انتقادی و نقش آن در پژوهش های تربیتی

صفحه 28-49

افسانه زارعی دهباغی؛ سعید ضرغامی همراه؛ یحیی قائدی؛ خسرو باقری نوع پرست


ویژگی های روان سنجی مقیاس کنجکاوی و اکتشاف: تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی

صفحه 151-164

ذبیح الله کاوه فارسانی؛ علی اکبر ظفری زاده؛ فاطمه بهرامی؛ عباس مرزبان؛ آرش جلوداری؛ زیبا قاسمی