ویژگی های روان سنجی مقیاس کنجکاوی و اکتشاف: تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی

نویسندگان

1   دانشجوی دکتری مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز

2   استاد گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

3  دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه اصفهان

4   دانشجوی کارشناسی مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

5   کارشناسی ریاضی و آمار، دانشگاه آزاد واحد شهرکرد

چکیده

هدف پژوهش حاضر، هنجاریابی مقیاس کنجکاوی و اکتشاف بر روی دانش آموزان دبیرستانی شهر اصفهان بود. این مطالعه از نوع توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی است. 448 دانش آموز از شهر اصفهان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و مقیاس کنجکاوی و اکتشاف را تکمیل کردند. همچنین تحلیل داده ها با استفاده از روش همسانی درونی، روایی همزمان و تشخیصی و ساختار عاملی اکتشافی و تأییدی انجام شد. نتایج تحلیل عاملی دو عامل «اکتشاف» و «جذب شدن» را نشان داد که در مجموع 68/256از واریانس پرسش نامه را تبیین می کنند. همچنین، نتایج نشان داد که دامنۀ ضرایب آلفا برای 2 عامل پرسش نامه از 0/78 تا 0/83، ضریب آلفای کل مقیاس 0/84و ضریب همبستگی آن با پرسش نامۀ عزت نفس روزنبرگ 0/27به دست آمد (0/001> p). با توجه به روایی و پایایی مطلوب این مقیاس، می توان از آن جهت سنجش ویژگی های کنجکاوی و اکتشاف در بین جامعۀ دانش آموزی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Curiosity and Exploration Inventory: Exploratory and Confirmative Factor Analysis

نویسندگان [English]

 • Zabihollāh Kāveh Fārsāni 1
 • Aliakbar Zafarizādeh 1
 • Fātemeh Bahrāmi 2
 • Abbās Marzbān 3
 • Arash Jelodāri 4
 • Zibā Ghāsemi 5
1   PhD Candidate at Shahid Chamrān University of Ahvāz
2   (PhD), University of Isfahān
3  PhD Candidate at University of Isfahān
4   BA student at Shahid Chamrān University of Ahvāz
5   BA in Mathematics and Statistics, Āzad University, Shahrekord Branch
چکیده [English]

This study aimed to normalize the Curiosity and Exploration Inventory among high school students of Isfahan. The research design was descriptive and exploratory factor analysis. Four hundred and forty-eight students were chosen using multistage cluster sampling method in Isfahan and they filled out the Curiosity and Exploration Inventory. The data was analyzed using internal consistency, concurrent and discriminant validity and exploratory and confirmative factor analysis. The analysis was done using SPSS-21 and AMOSS. The results of the confirmatory factor analysis showed that the two factors of exploratory and absorption jointly explained 68.25 of the total variance. Furthermore, the results showed that the Cronbachs α coefficients were ranged from.78 to.83 for the extracted factors, .84 for the entire scale, and the correlation coefficient of the inventory with Rosenberg Self-Esteem Scale was obtained 0.27 (p <.001). Given the appropriate reliability and validity of the Curiosity and Exploration Inventory, it can be used to measure curiosity and exploration among students’ population.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Curiosity and Exploration Inventory
 • Curiosity
 • Exploration
 • Normalization
 • Factor analysis