تبیین ویژگی های معلم کاریزماتیک به عنوان الگویی از معلم اثربخش

نویسنده

دکترای فلسفه تعلیم وتربیت از دانشگاه خوارزمی

چکیده

این پژوهش با هدف تشریح و تبیین ویژگی های کاریزمایی و معلم کاریزماتیک انجام شده است. برخلاف تصور رایج که کاریزما را معمولاً موضوعی خارق العاده و مادرزادی می داند در این پژوهش تبیین می شود که کاریزما ویژگی منحصر به افراد خاصی نیست، بلکه مربوط به رفتار و گفتار خاصی است که قابل آموزش و یادگیری است. در بینش امروزی، کاریزما بیشتر با مؤلفه هایی مانند داشتن اعتمادبه نفس، توانایی درک دیگران و ارتباط با آن ها، نوع دوستی، برخورداری از توانایی بلاغت و فصاحت و به طورکلی توانایی تأثیرگذاری بر دیگران مشخص می شود. برای تحلیل مفهوم کاریزما از روش تحلیل مفهومی و برای ارائۀ مفهومی از معلم کاریزماتیک از روش مفهوم پردازی استفاده شده است. به همین منظور بعد از تبیین کاریزما و مؤلفه های آن، ویژگی های معلمان اثربخش و کاریزماتیک تبیین شده است. این ویژگی ها در بخش رفتاری شامل مواردی مانند داشتن شور و اشتیاق برای تدریس، توانایی خوب گوش دادن، داشتن روحیۀ شوخ طبعی و ارتباط مؤثر با دانش آموزان می باشد. در بخش گفتاری، فنون بلاغت و فن بیان، مانند استفادۀ مناسب از استعاره و تشبیه، استفاده از داستان برای تفهیم بهتر مطالب و ایجاد تصویر و بینش از طریق سخن و تصویرسازی ذهنی اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The characteristics of charismatic teacher as a model of effective teacher

نویسنده [English]

  • Ruhollāh Mozaffari Pour
(PhD), Khārazmi University
چکیده [English]

The aim of this paper was describing and explaining charisma and charismatic teacher’s characteristics. Contrary to the common belief that sees charisma as Weird and congenital concept, this paper explains that charisma is not limited to certain individuals but it relates to special behavior and speech that can be learnt and taught. In Neo charismatic view (insight), charisma is characterized mostly by the ability to understand others and communicate with them, having altruism, having the ability of eloquence and in general being able to influence others. To analyze the concept of charisma, the concept analysis method and to present the concept of a charismatic teacher, the conception development method has been used. For this purpose, after describing charisma and its components, the characteristics of effective and charismatic teachers have been explained. The behavioral characteristics include items such as having passion for teaching, the ability to listen well, having a sense of humor, and to communicate effectively with students. With regard to speech, having rhetoric and oratory skills such as proper using of metaphor and simile, using story for better understanding and creating the image and perception via speech and mental visualization have been mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • charisma
  • Effective Teachers
  • Charismatic Teacher