بررسی موانع اساسی فرا  روی رشد حرفه ای معلمان

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

معلمان مهم ترین عامل در بالا بردن کیفیت یادگیری دانش آموزان هستند؛ بنابراین رشد حرفه ای آنان و شناخت موانعی که بر سر راه این رشد قرار دارد از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع رشد حرفه ای معلمان انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن آمیخته است. برای گردآوری داده ها از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته و پرسش نامۀ محقق ساخته مستخرج از مصاحبه ها، استفاده گردید. شرکت کنندگان در مرحلۀ مصاحبه با شیوۀ هدفمند- گلوله برفی (تعداد 31 نفر) و از بین متخصصان حوزۀ تعلیم وتربیت انتخاب شدند. در مرحلۀ پرسش نامه نمونۀ آماری شامل 159 نفر از معلمان ابتدایی شهر تهران بود که در سال 95-94 در کلاس های آموزشی ضمن خدمت شرکت کرده بودند. انتخاب به روش نمونه گیری طبقه ای انجام شد. در بخش کیفی از تکنیک تحلیل محتوا و در بخش کمّی از آزمون تحلیل عاملی، مان ویتنی، کروسکال والیس و فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که نشانگرهای شناسایی شده، به ابعاد مشخص شده مرتبط هستند. موانع به ابعاد «فردی» «ساختاری»، «اقتصادی» و «فنّاورانه» تقسیم شدند و نشانگرهای شناسایی شده اندازه گیری قابل قبولی از عوامل را نشان دادند. بُعد ساختاری مؤثرترین بُعد موانع رشد حرفه ای معلمان است و سپس پایین بودن کیفیت آموزش های ضمن خدمت، ضعف برنامه ها جهت افزایش روحیۀ همکاری، ضعف بنیۀ علمی، کمبود تجهیزات و امکانات آموزشی و نامناسب بودن نظام پرداخت ها دارای بالاترین رتبه است. با توجه به یافته ها، شناسایی موانع رشد حرفه ای معلمان و برنامه ریزی برای رفع آن ها باید یکی از اولویت های برنامه های سازمان های آموزشی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of key barriers to the teachers’ professional development

نویسندگان [English]

  • Bijan Abdollahi 1
  • Akram Safari 2
1 (PhD), Khārazmi University
2 PhD Candidate in Educational Management at Khārazmi University
چکیده [English]

Teachers are the most important factor in enhancing the quality of students’ learning, so, their professional development and identification of barriers in this regard is of high importance. This study was conducted to identify barriers to professional development of teachers. According to the research aims, it was an applied study and according to the method, it was a mixed methods research. The data was collected using a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire, extracted from the interview. The interview participants were selected through purposeful snowball method (N=31) from among educational experts. Also, the questionnaire participants consisted of 159 primary school teachers of Tehran who participated in the in-service training classes in 1394-95 academic year. They were selected through stratified sampling method. In the qualitative pase of study, the technique of content analysis and in the quantitative phase of the study, factor analysis, Man Whitney, Kruskal-Wallis and Friedman tests were used. The results showed that the identified markers are related to the specified dimensions, and the barriers were divided into the "individual", "structural", "economical" and "technological" ones. Also, the identified markers showed an acceptable measure of factors. The structural barrier was the most effective one to the professional development of teachers. Professional development of teachers was the most effective structural barrier. Low quality of in-service training, weakness of programs to increase peoples sense of cooperation, inadequate equipment and training facilities and inappropriate payment system had the highest rating. According to the findings, identification of barriers to the professional development of teachers and planning to solve them should be considered as one of the priorities of the educational organizations’ programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Development
  • Structural barrier
  • Individual barrier
  • Economical barrier
  • Technological barrier