نقش تخیّل در آموزش ادبیات فارسی بر اساس مؤلفه های فهم اسطوره ای و رمانتیک نظریۀ ایگان

نویسندگان

1 استادیار فلسفه جدید و معاصر غرب دانشگاه مازندران

2 دانشیار روان‌شناسی تربیتی دانشگاه مازندران

3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه مازندران

چکیده

انسان موجودی با ظرفیت ها و توانایی های عظیم است که ازجملۀ آن ها قدرت تخیّل او است. این پژوهش با هدف تحلیل کارکرد نظام آموزشی، با محوریت کتاب های درسی فارسی و شیوۀ تدریس معلمان فارسی و نقش آن ها در پرورش قوۀ تخیّل دانش آموزان، انجام شده است. روش پژوهش توصیفی بوده و از دو روش تحلیل محتوا و مصاحبۀ نیمه ساختاریافته با معلمان برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. نمونۀ پژوهش شامل 12 کتاب فارسی دورۀ ابتدایی و 15 معلم فارسی می باشد. سنجش تخیّل بر اساس دو مؤلفۀ فهم اسطوره ای و فهم رمانتیک موردبررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد فهم اسطوره ای به میزان بیشتری، در مقایسه با فهم رمانتیک، در کتاب های درسی مورد تأکید بوده است. معلمان نیز در آموزش فارسی عمدتاً در چارچوب اهداف درسی ازپیش تعیین شده در زمینۀ خواندن و نوشتن و دستور زبان عمل می کردند. در تبیین یافته های حاصل می توان به تأکیدات اهداف آموزشی ادبیات فارسی بر مهارت خواندن، نوشتن و دستور زبان و همچنین عدم آشنایی معلمان با راهبردهای آموزشی و روش های تدریس مؤثر در رشد و پرورش تخیّل توجه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imagination in Literature Education Based on Mythic and Romantic Understanding of Eagan Theory

نویسندگان [English]

  • Mahdi khabbāzi Kenāri 1
  • Soheilā Hāshemi 2
  • Māedeh Mohammad Pour 3
1 (PhD), University of Māzandarān
2 (PhD), University of Māzandarān
3 MA in Educational Planning at University of Māzandarān
چکیده [English]

Human is known as an organism with great capacities and capabilities. One of these capabilities is imagination. This research was conducted with the goal of analyzing the function of education system with focus on the role of content of Persian Literature textbooks and teachers’ teaching methods on the development of students’ imagination. The research method was descriptive. Data was collected using content analysis and semi-structured interview. Twelve primary school Farsi textbooks were analyzed based on 2 components of imagination including mythic and romantic understanding and 15 teachers were interviewed as well. Findings of the textbooks’ content analysis indicated that comparing with romantic understanding; mythic understanding had more contribution to imagination development. Regarding the teaching method, teachers illustrated that they put more emphasis on reading, writing and structure and they taught students based on the predetermined education goals and whatsoever they learned during in-service training. It was explained that imagination has been ignored one the one hand because of the one-sided concentration on acquiring predetermined skills of reading, writing and structure and on the other hand, due to teachers’ lack of familiarity with educational strategies and teaching methods, effective on the development of imagination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egan Theory
  • Imagination
  • teacher
  • teaching method
  • textbook