رویکردهای مواجهه با برنامۀ درسی فلسفه برای کودکان و معرفی راهکار مناسب برای کاربست آن در ایران

نویسنده

استادیار دانشگاه الزهرا (س) ,

چکیده

هدف این مقالۀ پژوهشی بررسی رویکردهای مواجهه با «برنامۀ درسی فلسفه برای کودکان» و انتخاب راهکار مناسب برای به کارگیری این برنامه در ایران است. پژوهش از نوع کیفی بوده و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در مراحل پژوهش ابتدا برنامۀ درسی فلسفه برای کودکان، وابسته به موسسۀ پیشبرد فلسفه برای کودکان، معرفی و نقاط قوت و ضعف آن بررسی شد. آنگاه رویکردها و راهکارهای مواجهه با این برنامه به عنوان یک برنامۀ تربیتی جدید در ایران بررسی و تحلیل گردید. در آخر راهکار مناسب برای کاربست این برنامه در ایران پیشنهاد شد. نتایج نشان می دهد که برنامۀ درسی فلسفه برای کودکان با توجه به شرایط بومی، فرهنگی و فلسفۀ حاکم بر نظام تربیتی ایران دارای نقاط قوت و ضعف است. لذا با نظر به قوت ها و ضعف های برنامه سه رویکرد در مواجهه با کاربست این برنامه در ایران شناسایی شد: اول «رویکرد حذفی» که با توجه به نقاط ضعف برنامه راهکار را در «حذف کامل برنامه» می بیند. دوم «رویکرد انفعالی جذبی» که با توجه به نقاط قوت برنامه بر راهکار «جذب کامل برنامه» تأکید دارد. سوم «رویکرد بومی سازی» که با نظر توأمان به نقاط قوت و ضعف برنامه، راهکار حفظ، اصلاح، پالایش و توسعۀ برنامه را پیشنهاد می دهد. این رویکرد با در نظر گرفتن نقاط ضعف برنامه از آسیب های احتمالی آن در نظام تربیتی ایران جلوگیری نموده و برنامه ای متناسب با فضای فلسفی و فرهنگ بومی ایران را بازتولید می نماید. مقاله از میان رویکردها و راهکارهای یادشده با پیشنهاد رویکرد بومی سازی، راهکار «حفظ، اصلاح، پالایش و توسعۀ برنامه» را به عنوان گزینۀ مناسب برای به کارگیری برنامۀ درسی فلسفه برای کودکان در ایران پیشنهاد می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The approaches dealing with philosophy for children’s curriculum and introducing a new strategy for its application in Iran

نویسنده [English]

  • Ali sattāri
(PhD), University of Alzahrā
چکیده [English]

The purpose of this research paper was to review approaches dealing with "Philosophy for Children’s Curriculum" and selecting appropriate alternatives for implementing this curriculum in Iran. Qualitative research and analytical method was used. In the steps of study, at first philosophy for children’s curriculum, introduced by the Institute for the Advancement of Philosophy for Children was presented and its strengths and weaknesses was checked out. Then, the approaches and strategies dealing with this new educational program in Iran were analyzed. Finally, the appropriate solution for the application of this program in Iran was suggested. The results showed that considering the local conditions, culture and philosophy of the educational system of Iran, the philosophy for children’s curriculum has numerous strengths and weaknesses. Therefore, considering the strengths and weaknesses of this program, three approaches was identified regarding the implementation of this program in Iran. The first one was "the Knockout Approach" which considers "removing the program" strategy, due to the weaknesses of the program. The second one was "the Passive Absorption Approach" which emphasized "the full assimilation" strategy due to the strengths of the program. The third one was "the Localized Approach" that suggested maintaining, modifying, refining and developing the program, considering both the strengths and weaknesses of the program. Considering the weaknesses of the program, this approach protects the educational system of Iran from the probable disadvantages and it helps to develop a program, appropriate with Iran’s philosophical and native culture. Among the suggested approaches and strategies, this study offered a localized approach and the "maintaining, modifying, refining and developing the program" as an appropriate strategy for application of the curriculum of philosophy for children in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • philosophy for children
  • educational system
  • Knockout Approach
  • the Passive Absorption Approach
  • the Localized Approach