نقش واسطه ای نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در رابطۀ بین ادراک از خوش بینی آموزشی معلم با پیشرفت ریاضی دانش آموزان دورۀ متوسطه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه بیرجند

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف این مطالعه بررسی نقش واسطه ای نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در رابطۀ بین ادراک از خوش بینی آموزشی معلم با پیشرفت تحصیلی درس ریاضی است. بدین منظور 315 دانش آموز دورۀ متوسطۀ شهر بیرجند (133 دختر و 182 پسر) به روش خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند و به پرسش نامه های خوش بینی آموزشی معلم وولفولک هوی، هوی و کورز (2008)، نگرش نسبت به ریاضی آیکن (1978) و مقیاس خودکارآمدی ریاضی لئو، کویرالا و می (2009) پاسخ دادند و درنهایت پیشرفت تحصیلی ریاضی آنان از طریق نمرات ریاضی پایان ترم دانش آموزان ارزیابی شد. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. مدل تحلیل مسیر نشان داد که برازش مطلوبی با داده ها دارد. نتایج نشان داد که اثر مستقیم ادراک از خوش بینی آموزشی معلم و نگرش نسبت به ریاضی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی معنادار نیست، اما اثر مستقیم خودکارآمدی ریاضی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی معنادار است. همچنین اثر غیرمستقیم ادراک از خوش بینی آموزشی معلم بر پیشرفت تحصیلی ریاضی از طریق نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی معنادار است. علاوه بر این، اثر مستقیمِ نگرش نسبت به ریاضی بر خودکارآمدی ریاضی و اثر غیرمستقیم نگرش نسبت به ریاضی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی از طریق خودکارآمدی ریاضی از نظر آماری معنادار است. از یافته های این پژوهش نتیجه گیری شد که ادراک دانش آموزان از خوش بینی آموزشی معلم از طریق متغیرهای واسطه ای دیگر یعنی نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی اثر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of attitude toward math and math self-efficacy on the relationship between the teachers’ perception of academic optimism with math achievement in Birjand high school students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammadzādeh 1
  • Mohammadrezā Asadi Yoonesi 2
  • Mohammad Hosein Sālārifar 2
  • Ali Asgari 2
1 M A Student of Educational Psychology at University of Birjand
2 (PhD), University of Birjand
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the mediating role of attitude toward math and math self-efficacy on the relationship between the teachers’ perception of academic optimism with math achievement. To do so, 315 high school students of Birjand (133 females and 182 males) were selected using multi-stage cluster sampling method. They completed attitudes toward math questionnaire (Aiken, 1978), the teachers’ perception of academic optimism questionnaire (woolfolk Hoy, Hoy & Kurz, 2008) and math self-efficacy scale (Liu, Koirala & May, 2009). Also, math achievement was assessed through math test grade of students at the end of the term. The data was analyzed using path analysis. The path analysis model showed a good fit to the data. The findings suggested that the direct effect of the teachers’ perception of academic optimism and attitudes toward math on math achievement is not significant, but the direct effect of the math self-efficacy on math achievement is significant. Findings also showed that the indirect effect of the teachers’ perception of academic optimism on math achievement through attitudes toward math and math self-efficacy is significant. In addition, the direct effect of the attitudes toward math on math self-efficacy is significant and the indirect effect of attitude toward math on math achievement through math self-efficacy is significant. It was concluded that the students perceptions of teachers’ academic optimism through other mediated variables, i.e., the attitudes toward math and math self-efficacy in math achievement is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers’ Perception of Academic Optimism
  • Attitude toward Math
  • Math Self-Efficacy
  • Math Achievement