بررسی فلسفۀ علوم اجتماعی در رئالیزم انتقادی و نقش آن در پژوهش های تربیتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم وتربیت، دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه فلسفه تعلیم‌وتربیت، دانشگاه خوارزمی

3 استاد گروه فلسفه تعلیم‌وتربیت، دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی فلسفۀ علوم اجتماعی از دیدگاه رئالیزم انتقادی و نقش این دیدگاه در پژوهش های تربیتی است. مسئله اساسی پژوهش این است که با توجه به اینکه این دیدگاه در میانۀ دو طیف واقع گرایی و ضدواقع گرایی قرار دارد و نیز با توجه ویژه به فلسفۀ علوم اجتماعی، چه تغییرات نگرشی و عملکردی در پژوهش های علوم تربیتی به وجود خواهد آمد؟ این پژوهش در قلمرو تحقیقات کیفی قرار دارد که با روش تحلیل محتوای کیفی بررسی عینی متون آغاز شد و سپس با استنتاج دلالت ها، اشاره هایی که دیدگاه مزبور می تواند برای پژوهش داشته باشد، استخراج گردید. یافته ها نشان می دهد که رئالیزم انتقادی تمایز میان جهان طبیعی و جهان اجتماعی را بر اساس ساختارها قابل توجیه می داند و به همین دلیل در پژوهش های تربیتی به شرایط اجتماعی کنش ها و زمینۀ ساختاری آن ها اهمیت داده می شود. درنتیجه تفسیر معنایی جدا از ساختار، برخلاف قائلین به هرمنوتیک، پذیرفتنی نیست. همچنین به لحاظ معرفت شناسی، رئالیزم انتقادی از سویی با تکیه بر مفروضه های زیربنایی پوزیتیویسم و از سوی دیگر مطرح نمودن شبکه ای از ویژگی ها در پیوند با پژوهش های تربیتی و اجتماعی، ریاضیات را ابزار نیرومندی برای شناسایی پدیدارهای تربیتی و اجتماعی می داند، و درعین حال جهت گیری افراطی به سوی تجربۀ حسی و اتکای همه جانبه به استقرا را به چالش فرامی خواند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of philosophy of social science in critical realism and its role in educational research

نویسندگان [English]

  • Afsāneh zārei dehbāghi 1
  • Saeed Zarghāmi Hamrāh 2
  • Yahyā Ghāedi 2
  • Khosrow bāgheri Noaparast 3
1 PhD Candidate in philosophy of Education at Khārazmi University
2 (PhD), Khārazmi University
3 (PhD), Tehrān University
چکیده [English]

The purpose of this research was the study of the philosophy of social science from the critical realism’s point of view and its role in the educational research. The main problem of this research was that considering the attitudinal difference of this viewpoint which is in the middle of the two spectrums of realism and anti-realism and special attention to the philosophy of social science, which attitudinal and functional changes will occur in the educational research? Overall, it was a qualitative research which started with qualitative content analysis of the authentic texts and then with inferring implications, the hints of this viewpoint for the research were extracted. Findings showed that the critical realism considers the distinction between the natural world and the social world justifiable and due to this, the social condition of actions and their structural background is of high importance in educational research. As a result, the interpretation of meaning distinct from the structure, unlike those who believe in hermeneutics, is unacceptable. Also in terms of epistemology, critical realism, on the one hand with reliance on the assumptions underlying positivism and on the other hand, with explanation of the features associated with the network of educational and social studies, considers mathematics as a powerful tool to identify the educational and social phenomena. And at the same time, it has a radical orientation toward building an all-round sensory experience and challenges the whole reliance on induction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy of Social Science
  • Critical realism
  • Educational research