پایایی امتحانات نهایی سال سوم متوسطه با استفاده از نظریۀ تعمیم پذیری

نویسندگان

1 دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبایی،

2 کارشناس ارشد سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی،

چکیده

هدف پژوهش حاضر، نشان دادن کاربرد نظریۀ تعمیم پذیری در برآورد پایایی داده های امتحانات نهایی است. بدین منظور، امتحانات نهایی ادبیات فارسی و زیست شناسی رشتۀ علوم تجربی سال سوم متوسطه که در خردادماه 1390 برگزار شده بود انتخاب گردید. در حوزۀ امتحانات ناحیۀ (1) شهرستان خرم آباد، از اوراق امتحانی درس ادبیات فارسی با 61 سؤال، 540 ورقه و از درس زیست شناسی با 78 سؤال، 420 ورقه با ملاحظات علمی و عملی به طور تصادفی انتخاب شد. تعداد مصححان دروس مذکور به ترتیب، 9 و 7 مصحح بود. در درس ادبیات فارسی، رویۀ سؤالات با 8/43% و در درس زیست شناسی، اثر تعاملی سؤالات با دانش آموزان با 4/64% بیشترین سهم را در واریانس نمرۀ کل داشتند. نتایج نشان داد که هم نمرات دانش آموزان و هم سؤالات از پایایی بالایی برخوردار بوده اند. همچنین، برای هر کدام از طرح های اندازه گیری، مطالعۀ D صورت گرفت. این پژوهش نشان داد که با استفاده از اصل تقارن نظریۀ تعمیم پذیری، پژوهشگران آموزشی می توانند هر کدام از اجزای یک سیستم آموزشی را به عنوان هدف اندازه گیری خود انتخاب کنند و پایایی آن را برآورد نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The reliability of high school third grade final exams using Generalizability Theory

نویسندگان [English]

  • Noorali Farrokhi 1
  • Leilā Bahrāmi 2
1 (PhD), Allāmeh Tabātabā’i University
2 (MA), Allāmeh Tabātabā’i University
چکیده [English]

The aim of this research was to show the application of Generalizability Theory (GT) in assessing the reliability of final exams’ data. To this end, Persian literature and biology final exams of third grade high school in empirical sciences field were selected which were held at June 2011. Having scientific and practical considerations, the Persian literature course with 61 items and 540 sheets and the biology course with 78 items and 420 sheets were randomly selected from the examination area of one district of Khorramābād city. The correctors of these courses were 9 and 7 individuals, respectively. In Persian literature, items facet with 43.8% and in biology course, the interaction effect of items and students with 64.4% had the highest share in total variance score. The results showed that both students’ scores and the items had high reliability. Also, for each measurement design, D Study was conducted. This research showed that using symmetry principle of the GT, educational researchers could select each of the elements of an educational system as object of measurement and they could estimate its reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability
  • Final Exams
  • Generalizability Theory