بررسی سبک زندگی اسلامی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی از منظر اسناد تحول بنیادین آموزش وپرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 استاد راهنما و نویسنده مسئول، دانشیار دانشگاه فرهنگیان

3 استاد مشاور و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی میزان توجه به سبک زندگی اسلامی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی، مورد نظر اسناد تحول بنیادین آموزش وپرورش، بوده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا بود. ابتدا مؤلفه های ده گانۀ سبک زندگی اسلامی شامل مهارت های اجتماعی، اعمال عبادی، باورهای اعتقادی، ارزش های اخلاقی، مهارت های مالی، وظایف خانوادگی، مهارت های حفظ سلامت، دانش و مهارت های تفکر، دانش و مهارت های دفاعی امنیتی و زمان شناسی شناسایی شد و به تأیید رسید. سپس گزاره های مرتبط با این مؤلفه ها از اسناد تحولی شناسایی و استخراج و با اِعمال ضرایب در نظرگرفته شده، داده های حاصل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اسناد تحولی به طورکلی به اکثر مؤلفه های سبک زندگی اسلامی در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی توجه کرده و مؤلفه های مذکور پوشش دهی مناسبی داشته اند. در این میان، بیشترین پوشش دهی به ترتیب به مؤلفه های مهارت های اجتماعی، اعمال عبادی و ارزش های اخلاقی و کمترین پوشش به مؤلفه های مالی، مهارت های دفاعی- امنیتی و زمان شناسی اختصاص داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on Islamic lifestyle in primary school curriculum from the perspective of the Fundamental Reform Document of Education in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Hasan Mazāheri 1
  • Ne’matollāh Moosāpoor 2
  • Fāeze Nāteghi 3
  • Mohammad Seifi 3
1 PhD Candiadte in Curriculum Planning at Islamic Āzād University (Arāk Branch)
2 (PHD), Farhangiān University
3 (PhD), Islamic Āzād University (Arāk Branch)
چکیده [English]

 The present investigation was conducted with the purpose of studying the amount of Islamic lifestyle consideration in primary school curriculum from the perspective of Fundamental Reform Document of Education (FRDE) in the Islamic Republic of Iran using descriptive-analytical approaches and content analysis method. Initially, ten elements of Islamic lifestyle consisting of social skills, worshiping rituals, religious beliefs, moral virtues, financial skills, family management, health skills, knowledge and thinking skills, defensive-security skills, and punctuality were determined. In the next step, the relevant propositions from FRDE were extracted and the data were analyzed. Findings indicated that in general, the FRDE covers and considers most of the components of Islamic lifestyle in primary school curriculum. While social skills, worshiping rituals and moral virtues obtained the highest attention, financial skills, defensive-security skills and punctuality gained the least concern and attention of the FRDE.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic lifestyle
  • Primary School Curriculum
  • Fundamental Reform Document of Education (FRDE)