یادگیری ترکیبی، رویکردی منعطفانه برای طراحی مدل آموزش ضمن خدمت معلمان ایران در حوزۀ علم و فناوری نانو

نویسنده

استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش،

چکیده

هدف از این پژوهش، پیشنهاد مدلی برای دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان ایران در علم و فناوری نانو، مبتنی بر یافته های حاصل از تحلیل داده های مرتبط با برنامه های آموزش ضمن خدمت علم و فناوری نانوی معلمان در ایالات متحدۀ آمریکا، استرالیا، تایوان و امکانات مادی- انسانیِ موجود در ایران بوده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاصل نشان داده است که مدل آموزش ضمن خدمت اتخاذشده در نمونه های مورد بررسی، علاوه بر تأثیرپذیری از دانش مورد آموزش، چگونگی فرآیند آموزش، تغییرات نگرشی و ذهنیتی معلم، از امکانات مادی- انسانی، وسعت جامعۀ معلمان تحت آموزش، بازۀ زمانی دوره های آموزشی و سیاست های آموزشی نیز متأثر بوده است. همچنین مشخص گردید اگرچه رابطه ای دوسویه بین مدل اتخاذشده برای آموزش ضمن خدمت و رویکرد های یادگیری برقرار بوده است، ولی در مجموع یادگیری ترکیبی، رویکردی است که هم برای معلمان (در مقابل دو متغیر بسیار مهم زمان و مکان برگزاری دوره ها) و هم برای برنامه ریزان دوره های آموزش ضمن خدمت (در مقابل متغیر توزیع منابع مادی و انسانی) از سیّالیت و انعطاف پذیری خوبی برخوردار است. با توجه به نتایج حاصل، در این پژوهش، مدلی دومرحله ای شامل آموزش های مقدماتی و پیشرفته برای دوره های آموزش ضمن خدمت علم و فناوری معلمان ایران پیشنهاد شده است که در این مراحل با توجه به نقش ICT، مدل مبتنی بر دانش به ترتیب مدل های ICT-TPCK و ICTeTD، بوده است که در هر دو مرحله، متناسب با مدل مبتنی بر دانش، یادگیری ترکیبی به عنوان بهترین رویکرد یادگیری اتخاذ شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Blended learning, a flexible approach for designing an in-service teacher training model in nanoscience and technology field of Iran

نویسنده [English]

  • Zahrā Mehrabān
(PhD), Research Institution for Education, Tehran-Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to present a model for in-service teacher training in nanoscience and technology, based on the findings of the nanoscience and technology in-service teacher training programs in the United States of America, Australia, Taiwan, and material - human resources in Iran. It was a descriptive-analytic research. The results showed that in-service training model adopted in the tested samples has been influenced not only from the educated knowledge, the education process, changing attitudes and mentality of teachers, but also from the human-resources, the extent of the teacher community, the period of training program and educational policies. It was also found that although there has been a mutual relationship between the learning approaches and learning models, however, blended learning approach is the one which has a good fluidity and flexibility both for teachers (as opposed to two very important variables of time and location of courses) and for training course planners of in-service teacher training (as opposed to the variables of distribution of material and human resources). Based on the results, a two-stage model including introductory and advanced training for in-service teacher training of nanoscience and technology has been proposed. Within these stages, considering the role of ICT, knowledge-based models have been ICT-TPCK and ICTeTD models. Also, in both stages, considering the knowledge-based model, blended learning approach as the best approach has been adopted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • model
  • Teacher Professtional Development
  • In-Service Teacher Training
  • Nanoscience and Technology
  • Face to Face Learning
  • blended learning
  • Online Learning