بررسی خطاهای املایی در نوشتار متون انگلیسی دانش آموزان فارسی زبان با توجه به متغیر دورۀ تحصیلی و جنسیت

نویسندگان

1 استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،

2 کارشناس ارشد زبان‌شناسی دانشگاه پیام نور،

3 عضو هیئت‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)،‌

چکیده

بررسی و تحلیل خطاهای املایی دانش آموزان فارسی زبان، در نوشتن متون انگلیسی، با توجه به متغیر دورۀ تحصیلی و جنسیت، جهت شناسایی موارد مشکل آفرین در یادگیری و ارائة راهکار مناسب برای بهبود مواد آموزشی و شیوه های تدریس، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این زمینه، این مقاله به بررسی و تحلیل خطاهای زبان آموزان دختر و پسر در دورۀ متوسطه پرداخته است تا در جهت بهبود شیوه های تدریس گام مؤثری بردارد. ما در این تحقیق، بر اساس چارچوب نظری کشاورز (1994) به طبقه بندی خطاهای املایی پرداخته ایم. جامعۀ آماری این تحقیق 100 نفر دانش آموز دختر و 100 نفر دانش آموز پسر پایۀ اول و سوم دبیرستان بودند و تلاش شد به پرسش های زیر پاسخ داده شود: 1. دانش آموزان در نوشتار متون انگلیسی مرتکب چه نوع خطاهای املایی می شوند و بسامد خطاهایشان چقدر است؟ 2. با توجه به متغیر دورۀ تحصیلی و جنسیت چه نوع تفاوت هایی در خطاهای موجود در متون نوشتاری زبان آموزان دیده می شود؟ 3. خطاهای زبان آموزان از چه منابعی نشئت می گیرد؟ تعداد کل خطاهای املایی افراد مورد تحقیق 739 مورد بوده است. زیرمقوله های خطاها نیز در این مقاله طبقه بندی شده است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که بسامد خطاهای دانش آموزان دختر کمتر از دانش آموزان پسر است و با افزایش دورۀ تحصیلی از میزان خطاهای دانش آموزان کاسته می شود. از دیگر دستاوردهای تحقیق تعیین منبع خطاهاست که عبارت اند از: الف. انتقال درون زبانی ب. انتقال بین زبانی ج. راهبردهای ارتباطی، و د. راهبردهای یادگیری زبان دوم. نتایج این بررسی نشانگر آن است که بیشترین عامل بروز خطاها، عامل انتقال درون زبانی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of spelling errors in English writing of Persian high school students according to their level of education and gender

نویسندگان [English]

  • Seyed Behnām Alavi Moghaddam 1
  • Sārā Salimi 2
  • Amirrezā Vakili Fard 3
1 (PhD), Organization for Educational Research and Planning, Tehran-Iran
2 (MA), Payame Noor University
3 (PhD), Imām Khomeini International University
چکیده [English]

In order to identify the problematic items in learning English and finding the suitable ways of improving the pedagogical methods and textbooks, the analysis of the errors in the English writing of the high school Persian students according to their age and gender is important. So, the aim of this research was to analyze the errors in the English writing of girls and boys who were learning English in first and third grade of high school. Keshawarz (1994) is the theoretical framework of this research to categorize the errors. In this research, the written errors in the English writing of about 200 girls and boys studying in high schools are analyzed and it tries to answer these questions: 1) what kinds of spelling errors do Persian EFL students have in the writing of English texts and what are their frequency of occurrence? 2) What kinds of differences are there in the English writing of the students according to their age and gender?  3) What are the sources of these errors? There were 739 errors. In this research it has been concluded that the frequencies of spelling errors in the writing of boys are more than the respective girls. Each category of spelling errors consists of several sub-categories. In addition, in this research the sources of the errors have been identified, i.e., the most important sources of errors were Intra-language sources, interferences, communication strategies and the strategies of the foreign languages learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Error Analysis (EA)
  • interlanguage
  • Intra-language
  • language learning strategies
  • Communicative Strategies
  • Gender
  • Level of Education